Profesionálne rodiny

Náhradnou starostlivosťou je podľa Zákona o rodine starostlivosť, ktorá dočasne nahrádza osobnú starostlivosť rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť.

Náhradná starostlivosť, na ktorej základe vznikajú vzťahy medzi maloletým dieťaťom a inou osobou, môže vzniknúť len rozhodnutím súdu a jej obsah tvoria práva a povinnosti vymedzené zákonom alebo súdnym rozhodnutím.

Náhradnou starostlivosťou je

a)      zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča (ďalej len „náhradná osobná starostlivosť“),

b)      pestúnska starostlivosť a

c)      ústavná starostlivosť.

Náhradná osobná starostlivosť a pestúnska starostlivosť sú rodinné formy náhradnej starostlivosti.

Ústavnú starostlivosť, môže súd nariadiť len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne narušená alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti.

            Zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, do ktorých sa dieťa odníma zo starostlivosti rodičov  (nariadenie ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia) sú :

-         detský domov,

-         detský domov pre maloletých bez sprievodu,

-         krízové stredisko a

-         resocializačné stredisko.

Rozhodnutie súdu, ktorým sa dieťa odníma zo starostlivosti rodičov sa vykonáva aj v školských zariadeniach (napr. reedukačné centrá, diagnostické centrá a pod.)

Detský domov

Detský domov je zariadením na vykonávanie rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Ak ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku, môže mladý dospelý požiadať detský domov o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku.

Na Slovensku je 85 detských domovov. Z nich je 65 tzv. štátnych detských domovov zriadených určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – určeným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 20 detských domovov je tzv. neštátnych, sú zriadené neštátnymi subjektami, ktoré majú na tento účel akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

            Detské domovy prechádzajú v posledných rokoch veľkými transformačnými zmenami, ktoré začali vytváraním samostatných skupín a pokračujú zmenou  veľkých detských domovov na detské domovy s profesionálnymi rodinami, prípadne so samostatnými skupinami v samostatných rodinných domoch alebo bytoch. Cieľom týchto zmien je znižovať počet detí umiestnených v jednej budove a čo najviac priblížiť starostlivosť rodinnému modelu. 

Detský domov sa zriaďuje ako

a) domov detí alebo

b) centrum detí.

V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie:

  • v domácom prostredí zamestnanca detského domova (ďalej len „profesionálna rodina“), ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí

-         v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo

-        v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom

  • v samostatných skupinách pre určený počet detí, so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, zriadených v samostatnom rodinnom dome, byte alebo vo vymedzenej časti detského domova, kde starostlivosť o deti zabezpečujú vychovávatelia a ďalší zamestnanci detského domova. Samostatné skupiny v detskom domove môžu byť :

-         samostatné diagnostické skupiny, ktoré vykonávajú odbornú diagnostiku (ďalej len „samostatná diagnostická skupina“),

-         samostatné skupiny alebo

-         špecializované samostatné skupiny ( napr. pre deti s poruchami správania, pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím,)

Profesionálna rodina

            Profesionálna rodina je organizačná súčasť detského domova. Ide o domáce prostredie zamestnanca detského domova, v ktorom sa poskytuje starostlivosť určenému počtu detí

-   v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo

-   v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.

Profesionálny rodič je zamestnanec detského domova, ktorý vykonáva ústavnú starostlivosť v rodinnom dome alebo byte poskytnutom detským domovom, alebo vo vlastnom dome či byte.

Pre vykonávanie  profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Rozsah prípravy je 60 hodín resp. 40 hodín, pokiaľ záujemca o profesionálne rodičovstvo spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad  (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov).

Ak ide o dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania a o dieťa, ktoré je drogovo alebo inak závislé môže vykonávať starostlivosť v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 40 hodín.

Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

Príprava na profesionálne vykonávanie spočíva najmä :

a) v poskytnutí základných informácií

1.  o náhradnej rodinnej starostlivosti,

2. o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,

3.  o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti,

b) v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

      Prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti môže záujemca absolvovať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo u akreditovaného subjektu, ktorý má na vykonávanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti akreditáciu.

V súčasnosti vykonávajú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti tieto akreditované subjekty :

-         Návrat, o. z.,

-         Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

-         Detské centrum Slovensko

Zoznam týchto akreditovaných subjektov je zverejnený na www.employment.gov.sk. Informácie o možnostiach absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti poskytuje záujemcom každý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Profesionálny rodič                

Záujemca, ktorý absolvuje prípravu na výkon profesionálneho rodiča sa môže o zamestnanie uchádzať v detskom domove štátnom, neštátnom ale aj v krízovom stredisku. Vhodné je, aby bol detský domov či krízové stredisko čo najbližšie k bydlisku profesionálneho rodiča. Tak ako aj v iných prípadoch zamestnávania, detský domov či krízové stredisko ako zamestnávateľ, musí v rámci svojej organizačnej štruktúry disponovať voľným miestom pre profesionálneho rodiča a z radov záujemcov o profesionálne rodičovstvo vyberá najvhodnejšieho kandidáta ako zamestnanca – profesionálneho rodiča. Pracovný pomer profesionálneho rodiča sa uzatvára podľa Zákonníka práce.

Keďže ide o pracovnoprávny vzťah detský domov – profesionálny rodič, medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom nevzniká právny vzťah. Je tu teda potrebné zdôrazniť, že starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine nie je ďalšou formou náhradnej rodinnej starostlivosti ako je napr. pestúnska starostlivosť. Je to spôsob zabezpečenia individuálnej starostlivosti o dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Je potrebné zdôrazniť, že ide o veľmi zodpovednú a náročnú prácu, ktorá spočíva najmä v 24 hodinovej dennej starostlivosti o dieťa vo vlastnom rodinnom prostredí, a ktorá značne ovplyvní život všetkých členov rodiny.  Dôležité je vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že ústavná starostlivosť je len dočasným riešením a cieľom je dieťa čo najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny, ak sa rodinné pomery zmenili tak, že rodičia môžu vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa, alebo ak sa rodinné pomery nezmenili, umiestniť dieťa do náhradnej rodiny (náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do osvojenia).

V profesionálnej rodine zabezpečujú starostlivosť o deti manželia, ktorí sú zamestnanci detského domova, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského domova.

Ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec detského domova, na manžela tohto zamestnanca sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ktorá platí pri overovaní spôsobilosti pre náhradnú rodinnú starostlivosť.

Ak sa starostlivosť v profesionálnej rodine zabezpečuje jedným zamestnancom detského domova, môže mať profesionálny rodič v starostlivosti najmenej jedno dieťa a najviac tri deti a mladých dospelých.

Ak starostlivosť v profesionálnej rodine zabezpečujú manželia, ktorí sú zamestnancami detského domova, v jednej profesionálnej rodine sa poskytuje starostlivosť najmenej dvom deťom a najviac šiestim deťom a mladým dospelým.

Detský domov či krízové stredisko poskytuje zamestnancovi, ktorý zabezpečuje  starostlivosť  o dieťa v profesionálnej rodine, mesačne finančné prostriedky , ktoré sú určené na úhradu výdavkov na stravovanie, ošatenie a zabezpečenie vecí a služieb osobnej potreby dieťaťa a poskytuje mu základné vybavenie. Suma poskytnutá detským domovom na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine je podľa veku dieťaťa najviac vo výške trojnásobku sumy životného minima.

Význam profesionálnej rodiny :

-   Profesionálna rodina, profesionálny rodič má najväčší význam v tom, že umožňuje dieťaťu stálosť osoby, prípadne manželov, ktorí dieťaťu zabezpečujú celodennú starostlivosť. Táto forma náhradnej starostlivosti zohľadňuje napĺňanie individuálnych potrieb dieťaťa a najviac sa približuje modelu rodinnej výchovy.

-   Dieťa v profesionálnej rodine má možnosť vyrastať v rodinnom prostredí, čo je z hľadiska jeho vývinu veľmi dôležité pre budovanie vzťahov a väzieb.

-   Dieťa v profesionálnej rodine vyrastá v prostredí s dostatočnými podnetmi pre jeho vývin.

-   Dieťa získava v profesionálnej rodine prirodzeným spôsobom vzory rodinných rol.

-   V profesionálnej rodine je možné umiestniť aj viacpočetné skupiny súrodencov.

Bližšie informácie o profesionálnom rodičovstve možno nájsť na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately každého úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo v ktoromkoľvek detskom domove.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.12.2009
Dátum aktualizácie: 29.03.2023

Tlačiť