Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Špeciálny pedagóg - Vyhlásenie VK 3/2023

Špeciálny pedagóg - vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, poradenstva a prevencie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, poskytuje im odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania, - poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie pedagogickým zamestnancom, sociálnym pracovníkom CDR, profesionálnym náhradným rodičom, rodičom detí umiestnených v CDR, s ktorými sa spolupracuje s cieľom sanácie biologickej rodiny, žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť, - spolupracuje s učiteľmi príslušných škôl, ktoré deti CDR navštevujú, zisťuje možné príčiny vzniku problémového správania, špecifických porúch učenia a zhoršeného prospechu, spolupracuje s poradenskými zariadeniami, odbornými lekármi, - podieľa sa na vypracovaní záverečnej diagnostickej správy, individuálnych plánov rozvoja dieťaťa, hodnotiacich správ o deťoch, vypracováva špeciálno – pedagogické plány pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


 

Dátum vytvorenia stránky: 18.09.2017
Dátum aktualizácie: 01.06.2023

Tlačiť