Príspevok pri narodení dieťaťa

Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príspevok pri narodení dieťaťa je určený na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Od 1.4.2022 je účinná novela zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.

Podstatnou zmenou je nová tzv. proaktívna služba pre občana pri životnej udalosti – narodení dieťaťa, t.j. uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, narodeného od 1.4.2022, bude automaticky cez informačný systém bez nutnosti podávania listinnej/elektronickej žiadosti  a  dokladovania príslušných dokladov v listinnej/elektronickej podobe občanom.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.

  • Úrad začína konanie o príspevku pri narodení dieťaťa dňom doručenia informácie o zápise dieťaťa do Registra fyzických osôb.
  • Od dátumu začatia konania plynie lehota na konanie 60 dní, v ktorej úrad rozhoduje o príspevku

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je

- matka dieťaťa alebo

- otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke bolo vyhlásené pátranie alebo

dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na základe  rozhodnutia súdu.

Podmienky nároku sú splnené, ak oprávnená osoba má trvalý pobyt a bydlisko na území SR a dieťa sa narodilo.

Bydlisko na účely tohto zákona je miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú:

- vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sústavná príprava na povolanie štúdiom alebo starostlivosť o ďalšie dieťa do 6 rokov veku,

- dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom a s lekárom so špecializáciou (gynekológia a pôrodníctvo),

- povinné verejné zdravotné poistenie oprávnenej osoby,

- návšteva školy alebo VŠ ďalšieho dieťaťa, ktoré má oprávnená osoba v starostlivosti.

Podmienka bydliska na území SR sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba spĺňa aspoň dve z kritérií.

Nárok na to isté dieťa vzniká len raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa.

Nárok na príspevok nevzniká, ak:

- pre dieťa nie je uzatvorená dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti

- matka súhlasila s osvojením dieťaťa

- narodené dieťa alebo iné bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

- dieťa sa narodilo mimo územia SR a bol vyplatený takýto príspevok alebo obdobná dávka toho istého druhu v zahraničí

- matka je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa

- sa matka od 4.mesiaca tehotenstva do pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u gynekológa (obdobné prehliadky v cudzine, zdravotná starostlivosť v ústavnej zdravotnej starostlivosti)

- matka po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie (bez súhlasu).

Do systému úradov práce, sociálnych vecí a rodiny údaje prichádzajú:

Register fyzických osôb (narodenie),

- MV (pátranie),

- Národné centrum zdravotníckych informácií (preventívne prehliadky, poradie pôrodov, opustenie nemocnice, dohoda s pediatrom, dohoda matky so všeobecným lekárom + gynekológom), - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (povinné verejné zdravotné poistenie),

- Sociálna poisťovňa (miesto výplaty podľa tehotenského, starostlivosť o dieťa do 6 rokov).

V prípade, ak úrad nezíska údaje o mieste výplaty z dostupných IS verejnej správy, písomne vyzve matku, aby oznámila miesto výplaty, na ktoré má úrad vyplatiť príspevok pri narodení dieťaťa.

  • Ak úrad údaje nezíska preverovaním z iných informačných systémov verejnej správy, osloví/vyzve klienta na doloženie potrebných údajov/dokumentov, aby mohol rozhodnúť o nároku na príspevok.

Ak žiadateľ bude požadovať poukázanie príspevku pri narodení dieťaťa na iné miesto výplaty ako úrad získa preverovaním v  systémoch orgánov verejnej moci napr. poskytovanie tehotenského v Sociálnej poisťovni, alebo inú opakovanú dávku poskytovanú úradom, úradu oznámi miesto výplaty, na ktoré žiada poskytnúť príspevok pri narodení dieťaťa (tlačivo – Oznámenie o mieste výplaty - dole)

Pri uplatnení nároku na príspevok pri narodení dieťaťa,  na dieťa narodené mimo územia SR od 1.4.2022 žiadateľ nepredkladá žiadosť, ale   bude predkladať v listinnej/elektronickej podobe:

- úradný preklad rodného listu dieťaťa narodeného v zahraničí (úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje) alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení mimo územia SR

- potvrdenie o účasti na gynekologických prehliadkach, o poradí pôrodov, o prípadnom opustení pôrodnice a dieťaťa bez súhlasu.

- doklad o tom, že príslušná inštitúcia štátu (mimo SR) vyplatila/nevyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu

Poučenie pre občana žiadajúceho o ŠSD.pdf [ PDF]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF]

Oznámenie o mieste výplaty [ DOCX]


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.02.2014
Dátum aktualizácie: 29.09.2023

Tlačiť