Aké sú hlavné povinnosti prijímateľa investičnej pomoci, ktoré mu bol poskytnutý príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta v zmysle zákona o investičnej pomoci?

Z pohľadu udržateľnosti pracovného miesta je prijímateľ povinný zachovať počet takto novovytvorených pracovných miest a obsadenie týchto miest zamestnancami najmenej päť rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta. Na tieto účely sa pod prvým dňom obsadenia pracovného miesta rozumie deň uzatvorenia pracovnej zmluvy.

Pracovné miesta, ktoré boli vytvorené v priamej súvislosti s investičným zámerom musia byť obsadené do troch rokov po skončení investičného zámeru.

Prijímateľ investičnej pomoci nesmie rozviazať so zamestnancom na novo vytvorenom pracovnom mieste pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti alebo z dôvodu neudržania pracovného miesta po dobu piatich rokov.


 

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac