Absolventi škôl môžu zvýšiť šancu na uplatnenie využitím služieb úradov práce

S príchodom leta už tradične prichádzajú na trh práce aj čerství absolventi stredných a vysokých škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podať im pomocnú ruku na ceste za profesijným uplatnením. Okrem sprostredkovania širokej ponuky zamestnaní a odborného poradenstva, môžu absolventom finančne asistovať pri získaní kvalitnej praxe a podporiť ich pri rozbiehaní podnikania či vzdelávania.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené usmerniť všetkých absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce a neplánujú ďalej pokračovať v štúdiu na škole. Pre prístup ku komplexnej ponuke služieb úradov práce je potrebné, aby sa absolventi na úradoch práce evidovali ako uchádzači o zamestnanie. Čo môžu po evidencii získať?

Úrad práce ako partner pri hľadaní zamestnania

K pracovným ponukám zverejneným na webovom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk má prístup široká verejnosť. Avšak iba uchádzači o zamestnanie si na tomto portáli môžu vytvoriť vlastný profil a aktivovať agenta. Agent automaticky vyhľadá pozície v súlade s predstavami a schopnosťami uchádzača. Veľkou výhodou profilu je aj to, že sa vďaka nemu môžu o uchádzačovi jednoducho dozvedieť aj potenciálni zamestnávatelia. S aktuálnou ponukou takmer 80 000 voľných pracovných miest je tento portál jednou z najväčších databáz voľných pracovných pozícií na Slovensku. 

Nie každý si však dokáže z rozsiahlej ponuky pozícií vybrať. Pri prvých kontaktoch s trhom práce absolventom často chýba konkrétna predstava o svojich možnostiach uplatniť sa. Aj tu vedia úrady práce pomôcť formou odborných poradenských služieb zameraných na zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a kompetencií uchádzača. Odborníci na úradoch dokážu identifikovať súlad medzi osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na výkon konkrétnych pracovných pozícií, sociálnu a pracovnú adaptáciu absolventa v zamestnaní.

Úrad práce ako garant ďalšieho vzdelávania

Úrady práce sú pripravené absolventom uľahčiť cestu na trh práce nástrojom KOMPAS+ a REPAS+. Vďaka nástroju KOMPAS+ sa uchádzačom otvára priestor k bezplatnému rozvoju kľúčových kompetencií – komunikačných zručností, osobnostného rozvoja vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií, počítačových a jazykových zručností. Ak absolvent potrebuje odborný rekvalifikačný kurz, má príležitosť absolvovať ho bezplatne vďaka nástroju REPAS+.

Úrad práce ako asistent pri rozbiehaní kariéry či podnikania

Prvé kroky absolventov v novej práci sú spravidla spojené s učením a získavaním nových zručností. Zamestnávatelia preto niekedy uprednostnia skúsenejších uchádzačov. Ak sa uchádzačom nepodarí uplatniť sa na trhu práce počas prvých mesiacov po ukončení školského vzdelávania, vedia im úrady práce pomôcť so zapracovaním u nového zamestnávateľa. Vďaka národnému projektu Chyť sa svojej šance môžu zamestnávatelia získať finančný príspevok na úhradu časti ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú a príspevok na plat mentora, ktorý v prvých mesiacoch práce pomôže novému zamestnancovi so zapracovaním.

Úrady práce vedia podať pomocnú ruku aj uchádzačom, ktorí sa rozhodnú rozbehnúť vlastné podnikanie. Uchádzači môžu v rámci projektu Chyť sa svojej šance získať jednorazový finančný príspevok vo výške až 5 600 eur.

Ako sa k službám úradu práce dostať?

Úrady práce ponúkajú aj ďalšie nástroje, ktoré môžu uchádzači o zamestnanie využiť podľa svojej situácie a požiadaviek v snahe uplatniť sa na trhu práce. Široké portfólio služieb je dostupné pre absolventov, ktorí sa po ukončení štúdia evidujú na príslušnom úrade práce. Na prvú návštevu úradu je potrebné doniesť so sebou platný občiansky preukaz, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom) a potvrdenie o dobe štúdia vydané školou.

Úrady práce pomôžu so zdravotným poistením

V prípade, ak si absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky, štát za neho bude uhrádzať povinné zdravotné poistenie.

Ak má o úhradu zdravotného poistenia zo strany štátu záujem absolvent strednej školy, stačí mu podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7. septembra daného kalendárneho roku. Hoci rovnako platí stanovená 7-dňová lehota, absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 10.06.2022

Tlačiť