K 700 novým pracovným miestam má dopomôcť aj nové pracovisko Rimavskej Soboty

Okres Rimavská Sobota má nového spojenca v snahe vysporiadať sa s vysokou nezamestnanosťou. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak dnes oficiálne otvoril vysunuté pracovisko v obci Hajnáčka, ktoré patrí pod Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote. Pripomenul, že jednou z prvých veľkých úloh nového pracoviska bude dopomôcť pri vytváraní viac ako 700 nových pracovných miest v regióne, v rámci projektu Chyť sa svojej šance.

 

„Je dôležité motivovať zamestnávateľov, aby sa nebáli zamestnať mladých uchádzačov o zamestnanie, ako aj tých znevýhodnených, medzi ktorých patria napríklad aj dlhodobo nezamestnaní, ale aj ich samotných na rozbeh vlastného podnikania. Úrad práce má nové pracovisko v Hajnáčke, ktoré posilní podporu zamestnávania v okrese. Verím, že aj práve vďaka novým priestorom, ktoré sú pre občanov a zamestnávateľov dostupnejšie a bližšie  sa podarí podporiť vznik ešte viac nových pracovných miest,“ Milan Krajniak pri príležitosti oficiálneho otvorenia. V rámci projektu Chyť sa svojej šance eviduje úrad práce, už v regióne vzniklo 32 nových pracovných miest. Polovica z nich je formou samozamestnania, teda rozbehnutia vlastného podnikania. V celom okrese by v rámci projektu mohlo vzniknúť ešte viac ako 730 pracovných miest.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny spustili 1. októbra 2021 realizáciu národného projektu Chyť sa svojej šance. Projekt má 3 opatrenia  a je zameraný na zvýšenie zamestnanosti mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov a znevýhodnených. K 17. januáru   2022 uzavreli úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci všetkých 3 opatrení projektu celkovo 1 524 dohôd o poskytnutí finančného príspevku na 1 734 pracovných miest za 7 196 504,25 €. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je stále možné podávať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Najviac žiadostí o podporu pre začínajúce SZČO má Bardejov

Prvé opatrenie projektu je zamerané na tých, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Výška jednorazového  finančného príspevku pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie je 5 600 €. Zatiaľ najväčší záujem v rámci tohto opatrenia evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejove, a to 59 žiadostí. Úrady práce uzavreli k 17. januáru viac ako 41 % z celkového počtu dohôd o poskytnutí finančného príspevku v celkovej výške 3 488 800,00 € v prípade prvého opatrenia. Čas na predkladanie žiadostí na príslušnom úrade majú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie do októbra 2023. Podmienkou je, aby boli vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac. V prípade, ak majú vysokoškolské vzdelanie, musia byť vedení v evidencii najmenej 3 mesiace. Spoločnou podmienkou tohto opatrenia je začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a jej nepretržité prevádzkovanie najmenej dva roky. V prípade, ak by občan prestal prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch rokov, bude povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku.

 

Úrady uzavreli už takmer 400 dohôd o poskytnutí finančného príspevku aj na mentora

Druhé opatrenie projektu podporuje zaúčanie nového zamestnanca z radov mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov ako aj  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pod vedením iného zamestnanca, tzv. mentora.  V prípade obidvoch kategórií je podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 1 mesiac, ak má uchádzač vysokoškolské vzdelanie tak najmenej 3 mesiace. Zamestnávatelia môžu získať počas 4 mesiacov finančný príspevok vo výške spolu až 3 842,80 € na takéhoto nového zamestnanca. Pričom pôjde o dve zložky. Prvou bude úhrada časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú, maximálne vo výške 742,36 € mesačne, a to na 4 mesiace. Druhú časť bude počas rovnakého obdobia tvoriť príspevok na plat mentora vo výške maximálne 218,34 € mesačne na 1 mentorovaného zamestnanca. Po mentorovanom zaučení, teda osvojovaní si teoretických a praktických skúseností pod vedením iného zamestnanca, musí nasledovať 2 mesačná prax. Zamestnávateľ môže získať finančný príspevok maximálne na 4 pracovné miesta. Zamestnávatelia môžu svoje žiadosti predkladať do apríla 2023 na úrady práce. Tie k 17.januáru uzavreli takmer 26 % z celkového počtu dohôd práve na druhé opatrenie, spolu za 1 652 062,09 €.

 

Najväčší záujem o tretie opatrenie bol v Košiciach

Tretie opatrenie projektu je zamerané na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Aj v tomto prípade musia byť v evidencii minimálne 1 mesiac, v prípade vysokoškolského vzdelania najmenej 3 mesiace. Zamestnávateľ môže získať príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške  567,69 € mesačne. Podmienkou je obsadenie vytvoreného pracovného miesta takýmto uchádzačom o zamestnanie, a to najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a na dobu neurčitú. Finančný príspevok bude poskytovaný najviac počas 6 mesiacov, teda maximálne vo výške 3 406,14 € na 1 uchádzača o zamestnanie. Zamestnávateľ musí dané pracovné miesto udržať najmenej ďalšie 3 mesiace bez príspevku. Finančný príspevok môže získať maximálne na 4 nové pracovné miesta. Zatiaľ najväčší záujem zaznamenal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, celkovo evidovali 67 žiadostí na 97 pracovných miest. Úrady práce uzavreli v rámci tretieho opatrenia projektu k 17.januáru približne 33 % z celkového počtu dohôd, a to na 656 pracovných miest za 2 055 642,16 €. Zamestnávatelia majú čas na predkladanie svojich žiadostí do februára 2023.

Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutia finančného príspevku v rámci projektu Chyť sa svojej šance sú zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-chyt-sa-svojej-sance.html?page_id=1120456).

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžu záujemcovia obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde im všetky podmienky a možnosti projektu podrobne vysvetlia.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 24.01.2022

Tlačiť