Národný projekt Šanca na návrat pomáha odsúdeným už takmer tri roky

Pri resocializácii ľudí, ktorí sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody je dôležité, aby sa vedeli zaradiť do bežného života populácie, do pracovného procesu a predovšetkým, aby sa vyhli opätovnej recidíve.  Práve v tom im už takmer tri roky pomáha Národný projekt Šanca na návrat realizovaný Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže v partnerstve s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a desiatimi vybranými ústavmi na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Národný projekt Šanca na návrat v sebe spája starostlivosť počas výkonu trestu a po prepustení, pričom sa primárne zameriava na elimináciu rizík sociálneho vylúčenia a osvojenie si vzorov správania bez nevhodných návykov.

Hlavným cieľom projektu je znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce, a to prostredníctvom intervencií. Tie sú odsúdeným vo výstupných oddieloch poskytované spolu so skupinovými aktivitami, pričom dôraz sa kladie najmä na poskytovanie poradenstva, nácvik praktických zručností potrebných napr. pri hľadaní si zamestnania, či zintenzívnení, alebo obnove kontaktu s pôvodným sociálnym prostredím, alebo zvládaním náročných situácií, ktoré by mohli viesť k opätovnej recidíve. Vo výstupných oddieloch pomáhajú odsúdeným odborné tímy partnerských ústavov (v zložení psychológ a sociálny pracovník ústavu) so sociálnymi kurátormi – metodikmi NP, ktorí sú zamestnancami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci národného projektu boli výstupné oddiely od októbra 2018 do júna 2020 stavebne prispôsobené potrebám zaobchádzania s odsúdenými osobami. Zaraďujú sa do nich minimálne 3 mesiace (max. 1 rok ) pred ukončením výkonu trestu odňatia slobody.

Kľúčová je práca s klientom po návrate do bežného života

Po intenzívnej pomoci a podpore, ktorá je odsúdeným poskytovaná vo výstupných oddieloch, je prostredníctvom sociálneho kurátora – metodika NP klient zverený do starostlivosti kurátora pre plnoleté fyzické osoby na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je informovaný o pomoci poskytovanej klientovi v rámci výstupného oddielu, ako aj o oblastiach, v ktorých bude potrebovať pomoc bezprostredne po prepustení na slobodu. Klienti sú po prepustení na slobodu, hlavne po dlhodobejšom treste odňatia slobody stresovaní z nového prostredia, zmenilo sa mesto, ktoré pred mnohými rokmi opúšťali, pribudli nové technológie, s ktorými sa nestretli, pretrhli sa väzby, na ktorých stavali, prišli o bývanie, prácu, priateľov. To všetko sú situácie, ktoré môžu byť stimulom pre návrat k činnosti s následkami opätovného návratu do väzenského  prostredia. Práve v tejto etape života klienta poskytuje kurátor pre plnoleté fyzické osoby na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny primeranú podporu, sprevádzanie, oporu a pomoc, ktorá smeruje k posilňovaniu kompetencií klienta a pomáha mu po prepustení na slobodu s adaptáciou.

NP Šanca na návrat

Národný projekt Šanca na návrat implementuje Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže s 10 partnerskými ústavmi na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Oprávneným obdobím je október 2018 až september 2022. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Partnermi projektu sú: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová, ÚVV a ÚVTOS Košice, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, ÚVV a ÚVTOS Ilava, ÚVTOS Košice - Šaca, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, ÚVTOS Nitra - Chrenová, ÚVV a ÚVTOS Prešov, ÚVTOS pre mladistvých Sučany a ÚVTOS Želiezovce.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 08.07.2021
Dátum aktualizácie: 27.10.2021

Tlačiť