Pomoc v hmotnej núdzi: Odídencom z Ukrajiny vyplatí štát necelú pätinu z celkovej sumy

Odídenci z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska, ktorí v marci požiadali o pomoc v hmotnej núdzi, dostali v apríli vyplatenú prvú dávku. K takmer 60-tisíc občanom Slovenskej republiky, ktorým štát podľa predbežných údajov vyplatí bezmála 9 miliónov eur, pribudlo približne 16-tisíc poberateľov pomoci v hmotnej núdzi z Ukrajiny. Výška pomoci v hmotnej núdzi je stanovená národnou legislatívou, sumy dávok pre odídencov z Ukrajiny neprevyšujú tie, ktoré sa vyplácajú občanom Slovenskej republiky.

Podľa predbežných údajov vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v apríli pomoc v hmotnej núdzi 16 560 odídencom z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska. Ľuďom postihnutým vojnou pomohli tento mesiac sumou 2 169 624,80 eura zo štátneho rozpočtu. Najväčšia časť, celkovo takmer 350-tisíc eur, bola vyplatená v Bratislave. V Košiciach to bolo celkovo približne 200-tisíc eur a v okrese Nitra viac ako 86-tisíc eur. Najmenšia časť, menej ako dve tisícky, bola vyplatená v okrese Poltár. V rámci pomoci v hmotnej núdzi mali odídenci z Ukrajiny možnosť získať aj príspevok na nezaopatrené školopovinné dieťa. Takýchto príspevkov im bolo v apríli vyplatených celkovo 9 162. Pri splnení podmienok stanovených zákonom mali odídenci z Ukrajiny pri pomoci v hmotnej núdzi nárok aj na ochranný príspevok. Ochranný príspevok v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi je možné poskytnúť napríklad starobným dôchodcom, osobe invalidnej z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, dočasne práceneschopným osobám, tehotným ženám. V apríli bolo odídencom z Ukrajiny vyplatených celkovo 2 537 ochranných príspevkov.

Výška pomoci v hmotnej núdzi aj povinnosti súvisiace s jej poskytovaním upravuje zákon, ktorý platí rovnako pre občanov Slovenska ako pre občanov z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska. Len pre porovnanie dodám, že v tomto mesiaci podporíme pomocou v hmotnej núdzi 59 627 občanov Slovenskej republiky, predbežne sumou 8 939 767,20 eura,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Spomedzi odídencov z Ukrajiny dostal tento mesiac najvyššiu pomoc v hmotnej núdzi pár s deviatimi deťmi. Celkovo vo výške 372,20 eura. Najnižšiu 1,70 eura, dostal odídenec, ktorému sa zo základnej výšky dávky v hmotnej núdzi 68,80 eura odpočítala výška jeho aktuálneho príjmu.

Okrem pomoci v hmotnej núdzi majú odídenci z Ukrajiny možnosť požiadať aj o štátne sociálne dávky. Konkrétne o príspevok na starostlivosť o dieťa, jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti a opakovaný príspevok náhradnému rodičovi. Poskytovanie týchto dávok upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky číslo 93/2022, ktoré je účinné od 30.03.2022. „Odídenci z Ukrajiny v marci nepodávali žiadosti o vyplatenie štátnych sociálnych dávok. V apríli im tak štátne sociálne dávky vyplatené nebudú,“ vysvetlil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Po integrácii detí z Ukrajiny do materských a základných škôl a po splnení zákonných podmienok, majú tieto deti nárok na poskytnutie dotácie na stravu v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Počet takýchto detí k 22.04.2022 je 5 555. O dotáciu na stravu a školské potreby žiada zriaďovateľ materskej alebo základnej školy. S cieľom predchádzať finančným problémom, ktoré môžu zriaďovateľom škôl vzniknúť pri poskytovaní dotácie na stravu v súvislosti s nárastom počtu detí z Ukrajiny, dňa 13.04.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 131/2022 Z. z. na základe ktorého sa zriaďovateľom poskytne mimoriadny doplatok na tieto deti. Deťom z Ukrajiny integrovaným do škôl bude možné v zmysle zákona o dotáciách taktiež poskytnúť od mesiaca september 2022 aj dotácie na školské potreby.

Výška pomoci pre odídencov z Ukrajiny je rovnaká ako pre občanov Slovenskej republiky (podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi):

Výška dávky v hmotnej núdzi:

68,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,

130,90 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,

119,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,

179 eur mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,

191,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,

241,30 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Výška príspevku na nezaopatrené dieťa:

19,30 eura mesačne.

Výška ochranného príspevku:

70,40 eura mesačne pre človeka, ktorý

-           dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,

-           je poberateľom predčasného starobného dôchodku,

-           je invalidný,

-           je osamelý rodič, ktorý sa stará o dieťa do 31 týždňov veku,

-           sa stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,

38,70 eura mesačne pre

-           osobu, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav a je uznaná za dočasne práceneschopnú na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní

-           tehotnú ženu od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu

15,10 eura mesačne pre

-           tehotnú ženu od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva

-           rodiča dieťaťa, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roku veku.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 27.04.2022
Dátum aktualizácie: 10.05.2022

Tlačiť