Pomoc v hmotnej núdzi: Počet poberateľov bol v júni najnižší v prvom polroku

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi dosiahol v júni 64 876 osôb, čo je najnižšia úroveň v prvom polroku 2023. Medzimesačne klesol o viac ako 400 ľudí. Okrem toho pokračuje nárast poskytovania náhradného výživného. Počet poberateľov náhradného výživného stúpa takmer bez prestávky už rok a pol, odkedy vstúpili do platnosti zásadné legislatívne zmeny.

Počet ľudí poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi klesal v júni už tretí mesiac za sebou. Na konci mesiaca sa ustálil na úrovni 64 876, čo je najnižšia hodnota v prvom polroku 2023. Najviac poberateľov v prvom polroku zaznamenalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vo februári, celkovo 67 181 ľudí, čo bolo o 2 305 ľudí viac ako v júni.

Najväčší medzimesačný pokles poberateľov pomoci v hmotnej núdzi evidovali v júni okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa a Trebišov. Klesá aj počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Počet tých, ktorým úrady práce poskytujú pomoc viac ako 85 mesiacov klesol v júni medzimesačne o 79 osôb, v medziročnom porovnaní o viac ako tisíc. „Pokrok v tejto oblasti je viditeľný. V júni pred piatimi rokmi sme evidovali viac ako 22 a pol tisíca takýchto dlhodobých poberateľov. V polovici tohto roka to bolo menej ako 14-tisíc. Je to veľmi povzbudivý vývoj,“ priblížil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

V júni pokračoval rast objemu vyplateného náhradného výživného, ktorý takmer nepretržite stúpa už jeden a pol roka. Počet poberateľov prekročil prvýkrát v histórii 7-tisícovú hranicu. Štát pomáha občanom náhradným výživným v prípadoch, keď zlyhávajú zodpovedné osoby a neplnia si vyživovaciu povinnosť voči nezaopatrenému dieťaťu ako aj v prípadoch, keď sirote nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Od začiatku minulého roka začali v oblasti náhradného výživného platiť významné zmeny. Ich cieľom bolo, aby bolo náhradné výživné dostupné rýchlejšie a pre viac detí, aby siroty s najnižšími sirotskými dôchodkami dostali viac peňazí, a aby sa obmedzili výpadky vo výživnom pri exekúcii.

Kým v januári 2022 vyplatili úrady práce 494-tisíc eur 4 723 poberateľom náhradného výživného, v júni tohto roka ho poslali 7 037 poberateľom v celkovej výške presahujúcej 849-tisíc eur. Počet poberateľov v sledovanom období postupne narástol o viac ako 2-tisíc  osôb, čo sa prejavilo aj na vyplatených sumách. V porovnaní s januárom 2022 vzrástol objem vyplatených prostriedkov o 355-tisíc eur. „Tieto nárasty možno pričítať zmene legislatívy, keď bola snaha poskytnúť náhradné výživné väčšiemu okruhu oprávnených detí, napríklad sirotám umiestneným v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a kurately, či deťom zvereným do náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré nemohli za to, že ich rodičia, prevažne otcovia, im neplatia alimenty. Avšak nárast finančných dávok bol podmienený aj zvýšením sumy náhradného výživného. Napríklad sirotám bez sirotského dôchodku sa už nevyplácala suma vo výške 0,3-násobku, ale už vo výške 0,7-násobku životného minima, alebo bola zrušená maximálna výška poskytovaného náhradného výživného, ktorá bola v období pred  januárom 2022 stanovená vo výške 3,7-násobku životného minima. V neposlednom rade rast dávok závisí aj od rozhodnutí súdu o stanovení výšky náhradného výživného a tu v poslednom období rozhodnutia reflektovali vysokú mieru inflácie,“ zhodnotil vývoj výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik.

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov za jún 2023: 

 • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 64 876 (vrátane 8 051 cudzincov, z toho 7 564 odídencov z Ukrajiny) 
  (65 296 osôb v máji 2023, vrátane 7 962 cudzincov, z toho 7 733 odídencov z Ukrajiny). 
 • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v okrese Kežmarok: 2 125
  ( 2 342 osôb v máji 2023). 
 • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v okrese Stará Ľubovňa: 607
  ( 655 osôb v máji 2023). 
 • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v okrese Trebišov: 2 911
  ( 2 951 osôb v máji 2023). 
 • Počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi (nad 85 mesiacov): 13 747
  (13 826 osôb v máji 2023, 14 759 osôb v júni 2022, 22 595 osôb v júni 2018). 
 • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 696 891
  (695 183 osôb v máji 2023). 
 • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 138 073
  (138 230 osôb v máji 2023). 
 • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 3 903
  (3 814 v máji 2023).

 

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2023/2023-socialne-davky.html?page_id=1247169Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 04.08.2023

Tlačiť