SPOLOČNÉ TLAČOVÉ VYHLÁSENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Cieľom projektu Prvá pomoc z dielne rezortu práce sociálnych vecí a rodiny je predovšetkým ochrániť pracovné miesta a rýchlo pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej finančnej, spoločenskej a predovšetkým sociálnej situácii v súvislosti s pandémiou covid-19.

Rýchly spôsob vyplácania bol od začiatku nastavený v prospech žiadateľov, aby nemuseli čakať na peniaze niekoľko mesiacov. Ako je známe, úrady práce od začiatku pandémie vyplatili viac ako 2,15 miliardy EUR a tým podporili viac ako 5,13 milióna miezd. Vo formálne správne vyplnených žiadostiach s podpísaným čestným vyhlásením žiadateľa, v ktorom potvrdzuje správnosť a pravdivosť údajov, a s ohľadom na požiadavku rýchlosti a jednoduchosti vyplácania pomoci nie je fyzicky možné vždy všetky detaily vopred overiť.

Od začiatku vyplácania Prvej pomoci UPSVR SR a MPSVR SR upozorňujú žiadateľov, že žiadosti a údaje v čestných vyhláseniach sú priebežne a najmä spätne preverované viacerými stupňami kontroly. Spätné detailné kontroly žiadateľov a čerpania pomoci bude UPSVR vykonávať až do preverenia príspevkov poskytnutých z peňazí daňových poplatníkov, teda zo štátneho rozpočtu, a  referenčných príspevkov vyplatených z eurofondov podľa európskych kontrolných pravidiel v zmysle plánu kontrol. 

Vedenie rezortu nebude tolerovať zneužívanie krízového systému pomoci ľuďom, a tým ohrozovanie čerpania pomoci poctivými zamestnávateľmi a živnostníkmi. Dôrazne preto žiadateľom o pomoc odporúčame, aby boli pri uvádzaní údajov v čestných vyhláseniach, ako aj pri čerpaní pomoci zodpovední a dodržiavali stanovené podmienky. V opačnom prípadne, ak neoprávnené čerpanie financií odhalia úrady, žiadateľ nesie plnú zodpovednosť, a to aj trestnoprávnu a uloženie odvodu, penále a pokuty subjektu za porušenie finančnej disciplíny. Zároveň bude povinný vrátiť poskytnuté príspevky v plnej výške za celé obdobie čerpania pomoci.

V rámci projektu Prvá pomoc bolo začatých viac ako 2 767 finančných kontrol. Systémovými kontrolami či inými postupmi, takzvaným data miningom (hĺbkovou analýzou dát) a adresným dohľadávaním podozrivých platieb bolo celkovo ku 20. 12. 2021 skontrolovaných už 5,16 % z celkového objemu poskytnutej finančnej pomoci, čo predstavuje 112 838 237,05 EUR. Doposiaľ podali ústredie a úrady práce už 37 trestných oznámení a podaní na orgány činné v trestom konaní , kde celková odhadovaná výška škody je 20 miliónov EUR.

Vzhľadom na podozrivé čerpanie pomoci spoločnosťou Brigádnici s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny podalo trestné oznámenie a postúpilo prípad na vyšetrenie orgánom činným v trestnom konaní.

Transparency International ďakujeme za upozornenie na podozrivého žiadateľa a za spoluprácu pri kontrolovaní údajov o čerpaní, ktoré im pravidelne zdieľame.

Spoločnosť Brigádnici, s.r.o. je od 16. mája 2020 zapísaná v registri partnerov verejného sektora https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/HistorickyDetail/30563. V roku 2018 vykazovala tržby v hodnote 4,6 milióna EUR, v roku 2019 5,4 milióna EUR a v roku 2020 4,2 milióna EUR. Pokles tržieb v prvom krízovom roku 2020 naznačoval dosah pandémie na hospodárenie spoločnosti. Na základe prvotnej kontroly údajov mala firma Brigádnici s.r.o. v decembri 2018 2 800 pracovníkov v rôznych pracovnoprávnych vzťahoch, v decembri 2019 viac ako 3 400 pracovníkov a v decembri 2020 viac ako 2 500 pracovníkov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú si vedomé možného zneužívania pomoci, boli nastavené systémové a interné kontrolné mechanizmy, na základe ktorých sa darí identifikovať možné zneužívania krízového systému pomoci ľuďom.

Na rozdiel od štandardných  kontrol podľa zákona o finančnej kontrole a audite sa detailnosť kontrol zvýšila zameraním sa na oprávnenosť zamestnancov v predložených výkazoch. Úrady práce majú povinnosť preveriť každého uvedeného zamestnanca v predložených výkazoch s počtom do 25 zamestnancov. Pri väčšom počte zamestnancov v jednotlivých výkazoch je automaticky kontrolovaná minimálne referenčná vzorka stanoveného počtu zamestnancov, ktorá závisí od celkového počtu zamestnancov vo výkaze. Minimum  je však kontrola jednej pätiny náhodne vybraných zamestnancov od takto veľkých zamestnávateľov. Rovnakou metodikou postupujú úrady pri kontrolách v prípade výšky mesačného príspevku do a nad 10 000 EUR. Samozrejmosťou je kontrola všetkých ostatných podmienok oprávnenosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú súčinné s orgánmi činnými v trestnom konaní, a preto nie je možné o vyšetrovaných prípadoch poskytovať bližšie informácie.

Jednotlivé, hoci závažné podozrenia, nesmú obmedziť či prerušiť významnú pomoc ľuďom, ktorí sa vplyvom pandémie ocitli v neľahkej životnej situácii. V tomto momente rezort neuvažuje nad pozastavením čerpania finančných príspevkov, nakoľko sa darí poukázať na možné zneužívania systému pomoci ľuďom.

 

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 21.12.2021

Tlačiť