Stanovisko ústredia práce k poslaneckému prieskumu v obci Richnava

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydáva tlačovú správu v súvislosti s dnešným poslaneckým prieskumom v osade v obci Richnava, ktorý sa koná z dôvodu nedávnej tragickej smrti maloletého Paľka. Ústredie práce v tejto tlačovej správe zverejňuje informácie v rozsahu, v akom ich je možné verejnosti poskytnúť so zreteľom na ochranu súkromia zúčastnených osôb a dotknutej rodiny. Poslancom zúčastneným na poslaneckom prieskume poskytli pracovníci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves všetky dostupné informácie.

V rómskej osade v Richnave žije aktuálne 1 568 maloletých detí a približne 1150 dospelých osôb. Sociálni pracovníci príslušného úradu práce sa v osade starajú o 1 210 detí (557 rodín). Terénni pracovníci navštevujú osadu pravidelne v týždňových intervaloch a o.i. asistujú rodičom pri nadobúdaní rodičovských zručností vrátane zvládania základných úkonov, akými sú kŕmenie, prebaľovanie či primerané obliekanie detí. V osade na dennej báze pôsobia aj terénni sociálni pracovníci obce a asistenti zdravia.

S rodinou, do ktorej sa Paľko narodil, prišli pracovníci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušného úradu práce do kontaktu prvýkrát v októbri 2020. Dôvodom bolo súdne konanie vo veci priznania rodičovských práv a povinnosti matke vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa. Súd tieto rodičovské práva a povinnosti matke priznal a ani zo strany sociálnych pracovníkov nebol identifikovaný dôvod na ďalšie intervencie v rodine až do januára 2023.

Sociálni pracovníci vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe podnetov či informácií napríklad od pediatrov, sociálnych pracovníkov obce, či od zdravotných asistentov, ktorí monitorujú dianie v obci. V súvislosti s dotknutou rodinou zamestnanci príslušného úradu práce žiaden takýto podnet ani informáciu v spomínanom období nezaznamenali.

Opätovný kontakt nadviazali sociálni pracovníci úradu práce s dotknutou rodinou bezprostredne po hospitalizácii Paľka. Úrad práce prijal opatrenia zamerané na prácu s rodinou v jej prirodzenom prostredí. Vypracoval plán sociálnej práce s rodinou s cieľom zlepšiť starostlivosť o deti a stabilizovať bytové podmienky rodiny. Z dôvodu zistenia náhleho zhoršenia situácie v rodine, boli do plánu zapojení aj terénni sociálni pracovníci obce, asistent zdravia a detská lekárka. V rodine sú pravidelne vykonávané sociálne zisťovania s cieľom predísť vyňatiu detí z ich prirodzeného prostredia. Zodpovední pracovníci rodinu pravidelne monitorujú, rodičov usmerňujú a poskytujú im potrebnú pomoc.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 27.03.2023

Tlačiť