Štát ušetril vďaka medzinárodným organizáciám pri pomoci odídencom z Ukrajiny viac ako 11 miliónov eur

Od mája 2022 poskytovali finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny medzinárodné organizácie (UNHCR, UNICEF a Slovenský Červený kríž spolu s IFRC). Počet odídencov, ktorí boli odkázaní na takúto pomoc sa podľa údajov UNHCR na konci augusta pohyboval pod hranicou 29-tisíc. Štát za obdobie štyroch mesiacov, počas ktorých vyplácali finančnú podporu odídencom z Ukrajiny medzinárodné organizácie, ušetril viac ako 11 miliónov eur.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), UNICEF a Slovenský Červený kríž spolu s IFRC na základe uzatvorenej zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytovali finančnú podporu odídencom z Ukrajiny na Slovensku posledné 4 mesiace. Poslednú finančnú podporu vyplatí odídencom z Ukrajiny, žijúcim na Slovensku,15. septembra.

Tým, ktorí to potrebujú a splnia stanovené podmienky, bude v októbri finančnú pomoc v podobe dávok v hmotnej núdzi opäť vyplácať štát (v zmysle nariadenia vlády. SR č. 294/2022), konkrétne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú pracovať s tromi kategóriami klientov:

  • Odídenci, ktorým už bola poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny by sa mali na úrade práce v mieste svojho pobytu hlásiť v mesiaci september, najneskôr do 7.10.2022.
  • Odídenci, ktorým bola poskytovaná finančná pomoc výlučne z UNHCR by sa mali na úrade práce v mieste svojho pobytu hlásiť do 30.9.2022.
  • Odídenci, ktorí nedostali finančnú pomoc od UNHCR, chcú požiadať o pomoc v hmotnej núdzi a tolerovaný pobyt (dočasné útočisko) im bol udelený v mesiaci september 2022, by sa mali hlásiť na úrade práce v mieste svojho pobytu v čo najskoršom možnom termíne.

Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) poskytuje päťmesačnú finančnú pomoc rodinám odídencov od mája 2022. Odídenci, ktorým je poskytovaná finačná pomoc po dobu piatich mesiacov, sa na úrade práce majú hlásiť až mesiac po vyplatení poslednej, piatej dávky.

Dôležité informácie:

  1. Odídenci z Ukrajiny dostanú z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v najbližších dňoch sms správu v slovenskom a anglickom jazyku s odporúčaným termínom návštevy úradu práce v mieste svojho pobytu. V prípade, ak sa v uvedenom termíne nemôžu dostaviť, je možné tak urobiť do konca septembra (odídenci, ktorým už úrady práce dávku v hmotnej núdzi vyplácali, môžu úrad navštíviť do 7.10.2022).
  2. V prípade ak odídenci z Ukrajiny neobdržia sms správu (napr. z dôvodu chýbajúcich údajov alebo zmeny telefónneho čísla) a majú záujem o poberanie dávky v hmotnej núdzi, môžu sa na príslušný úrad práce dostaviť v akomkoľvek termíne do 30.9 (odídenci, ktorým už úrady práce dávku v hmotnej núdzi vyplácali, môžu úrad navštíviť do 7.10.2022).
  3. Je postačujúce, ak sa na úrad práce dostaví len žiadateľ o dávku v hmotnej núdzi bez spoluposudzovaných osôb (členov domácnosti).
  4. V Bratislave budú všetci odídenci z Ukrajiny vybavovaní v priestoroch veľkokapacitného Asistenčného centra pomoci na Bottovej ulici 7.
  5. Odídencom, ktorí sa nedostavia na úrad, ktorí si našli zamestnanie resp. nesplnia ostatné podmienky pre čerpanie dávky, úrad dávku nevyplatí.

Rád by som sa medzinárodným organizáciám poďakoval za profesionálny prístup, výbornú spoluprácu a významnú pomoc pri podpore ľudí najviac postihnutých vojnou. Vďaka patrí aj všetkým dotknutým zamestnancom ústredia práce a jednotlivých úradov práce, ktorí sa postarali o bezproblémové sprostredkovanie databázy poberateľov finančnej pomoci a sú opäť pripravení na pomoc a asistenciu odídencom z Ukrajiny, ktorí sa majú osobne dostaviť na úrady. Je to výrazný nárast ich štandardnej pracovnej agendy a ja oceňujem ich obetavosť a ústretovosť,“ vyhlásil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Odídenci z Ukrajiny majú nárok na pomoc v hmotnej núdzi v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Ak chcú získať základnú dávku, musia sa zúčastniť výkonu činností, menších obecných služieb alebo dobrovoľníckej činnosti, v rozsahu 32 hodín od mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci kedy im bola pomoc v hmotnej núdzi prvýkrát poskytnutá (ak sa pomoc poskytne prvýkrát v októbri 2022, výkon činnosti začína od 01.11.2022).

Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi podáva odídenec na úrade, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza. Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. Deti odídencov z Ukrajiny môžu i naďalej získať dotácie na školské potreby a na stravu, za rovnakých podmienok, ako deti občanov SR. Ich počet ale klesol na menej ako tretinu. Kým koncom mája 2022 boli dotácie na stravu poskytované na 7 838, ku začiatku nového školského roka išlo o 2 401 detí odídencov z Ukrajiny.

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 13.09.2022

Tlačiť