UZÁVIERKA UŽ V MÁJI: Štipendium až 300 EUR mesačne pre nadpriemerných absolventov stredných škôl

Iba do 31.5. sa môžu talentovaní absolventi stredných škôl uchádzať o trojročné štipendium v celkovej výške 9 000 EUR. Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou v školskom roku 2021/2022. Pre akademický rok 2022/2023 môže získať štipendium 1 000 najvyššie hodnotených uchádzačov. Podporených bude aj ďalších 400 talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo špecifických znevýhodnených skupín.

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ohlásilo štipendijnú schému pre nadpriemerných absolventov stredných škôl na začiatku tohto mesiaca. Cieľom je podporiť najtalentovanejších absolventov stredných škôl v pokračovaní štúdia na slovenských vysokých školách. Štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou v školskom roku 2021/2022. Úspešní uchádzači o štipendium získajú nárok na štipendium v celkovej výške 9-tisíc eur.

 

Ako na to?

Uchádzač si najskôr vytvorí osobný profil na https://stipendia.portalvs.sk/registracia. Ak ešte nedovŕšil vek 18 rokov, musí spolu s osobnými údajmi do systému nahral aj podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

V osobnom profile podá samotnú žiadosť o štipendium v časti „Žiadosť o štipendium“. V tejto časti uvedie údaje o rôznych školských i mimoškolských aktivitách, za ktoré sú v hodnotení prideľované body. Ak uchádzač pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo špecifických znevýhodnených skupín uvedie to v na to určenom dotazníku.

Uchádzači budú následne posudzovaní na základe výsledkov počas posledných štyroch rokov stredoškolského štúdia. Body získajú najmä za zapojenie sa do rôznych súťaží na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Jedným z kritérií bude dosiahnutý výsledok v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (alebo jazyka menšiny), cudzieho jazyka a matematiky. Každú aktivitu, ktorú bude uchádzať deklarovať v žiadosti, musí preukázať nahraním príslušného dokumentu do svojho profilu. Nahrávanie príloh bude možné až do 31. 8. 2022, teda aj po ukončení podávania žiadostí.

 

Definitívne výsledky na konci októbra

Najneskôr 15.6.2022 budú známe predbežné výsledky hodnotenia uchádzačov. Definitívne výsledky budú známe najneskôr 31.10.2022. Záujemcovia o štipendium sa o rozhodnutiach dozvedia vo svojom osobnom profile na stipendia.portalvs.sk. Prvých 1000 uchádzačov s najvyšším počtom bodov získa nárok na štipendium. Štipendium dostane aj ďalších 400 talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo zo špecifických znevýhodnených skupín. Pre vznik nároku je nevyhnutné zapísať sa na vysokú školu so sídlom na území Slovenskej republiky na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

Štipendiá vo výške 300 EUR mesačne a 10 mesiacov v roku budú študentom vyplácať vysoké školy počas troch rokov. Študenti majú nárok na štipendium len počas štúdia. Ukončením štúdia im nárok na štipendium zaniká, nárok na vyplácanie nemajú ani počas doby prerušenia štúdia. Študentovi, ktorý bude na Erasmus pobyte, bude štipendium vyplácané bez obmedzení.Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 25.05.2022
Dátum aktualizácie: 26.05.2022

Tlačiť