Zmeny v náhradnom výživnom sa ukážu už vo februári

Náhradné výživné dostupné pre viac detí, viac peňazí pre siroty s najnižšími sirotskými dôchodkami či obmedzenie výpadkov vo výživnom pri exekúcii. To je iba niekoľko noviniek v poskytovaní náhradného výživného, ktoré by mali priniesť legislatívne zmeny platné od začiatku tohto roka. Do praxe ich úrady práce, sociálnych vecí a rodiny premietnu v podobe prvých výplat už vo februári, v štandardnom termíne ako iné štátne sociálne dávky.

 

Od 1.1.2022 začali platiť zásadné zmeny v oblasti náhradného výživného (nadobudol  platnosť zákon č. 489/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov).

 

Priznanie výživného dieťaťu je dnes bežnou súčasťou zásadných zmien vo vzťahoch rodičov či životných partnerov. Súdom stanovené dávky v podobe výživného sú spravidla významnou položkou v rozpočte domácnosti, v ktorej dieťa žije. Čo však v prípade, keď výživné prestane chodiť na účet? Úlohy pomocníka so starostlivosťou o dieťa sa zhostí štát tak, že začne vyplácať náhradné výživné. Musí tomu však predchádzať podanie návrhu na exekúciu voči osobe, ktorá je povinná výživné platiť, no nerobí tak. Ešte vlani platilo, že oprávnená osoba musela po podaní návrhu na exekúciu čakať až 2 mesiace, kým mohla požiadať o náhradné výživné. Legislatívne zmeny zo začiatku tohto roka priniesli zásadnú zmenu. Žiadosť o náhradne výživné je možné podať hneď po podaní návrhu na exekúciu, alebo postúpenia návrhu na vymáhanie výživného do cudziny. Čakanie na náhradné výživné sa vďaka tomu môže skrátiť až o 2 mesiace.

 

Popri rýchlosti sa náhradné výživné stalo dostupným pre oprávnené osoby bez ohľadu na ich príjem. Okrem podmienky príjmovej hranice sa zrušila aj maximálna výška poskytovaného náhradného výživného, ktoré sa poskytovalo do výšky 368 eur a náhradné výživné sa bude poskytovať v plnej  výške určenej súdom.

 

Pozitívne zmeny sa dotknú aj náhradného výživného pre siroty. Náhradné výživné poskytované ako náhrada za absentujúci či prinízky sirotský dôchodok sa od začiatku januára zvýšila. A to zo sumy 29,87 eura na sumu 69,69 eura. Navyše, nárok na náhradné výživné za sirotský dôchodok vzniká dňom úmrtia rodiča a nie od mesiaca podania žiadosti.

 

Úprava legislatívy prináša aj novú povinnosť pre oprávnenú osobu bez zbytočného odkladu oznámiť príslušnému úradu meno, priezvisko a adresu súdneho exekútora, ktorému bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie. Nakoľko v čase podania návrhu na výkon exekúcie a v čase podania žiadosti o náhradné výživné oprávnená osoba ešte nedisponuje touto informáciou.

 

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny od januára 2022 prehodnocujú všetky žiadosti a od februára 2022 sa náhradné výživne začne poskytovať v zmysle nových podmienok. Úrad doplatí náhradné výživné aj spätne za obdobie, od kedy sa zvýšila výška výživného v zmysle rozhodnutia súdu, a nie až odo dňa predloženia rozhodnutia súdu úradu, ako to bolo predtým. Náhradné výživné je stále poskytované ako preddavok. Ak dôjde k vymoženiu výživného exekútorom, úrad sumu vymoženého výživného zúčtuje so sumou poskytnutého náhradného výživného.

 Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 03.02.2022
Dátum aktualizácie: 10.05.2022

Tlačiť