Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so/bez sprievodcu

Ak posudkový lekár určí po posúdení lekárskych nálezov žiadateľovi mieru funkčnej poruchy najmenej 50%, fyzická osoba splní podmienku na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým  zdravotným postihnutím.

V prípade, ak v lekárskom posudku posudkový lekár uvedie, že má fyzická osoba mieru funkčnej poruchy najmenej 50% a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky pre vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.

Po splnení vyššie uvedených podmienok a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, bude potrebné úradu predložiť  identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x4cm. Vyhotovenie preukazu je bezplatné.


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013
Dátum aktualizácie: 12.04.2022

Tlačiť