Ako si mám vybaviť preukaz, parkovací preukaz

V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,  preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a parkovacieho preukazu si fyzická osoba podá žiadosť priamo na oddelení  posudkových činnosti  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska (ďalej „úrad“). V prípade ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska.

V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo parkovací preukaz rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.  Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013

Tlačiť