Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na účely tohto zákona, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách.

Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným  postihnutím   je  odkázaná   na  opatrovanie,   ak  stupeň   jej  odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI podľa osobitného predpisu.

Účelom opatrovania je zabezpečiť každodennú pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným  postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013

Tlačiť