Môže uchádzač o zamestnanie pokračovať vo vyplácaní dávky v nezamestnanosti mimo Slovenskej republiky?

Áno môže. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bola priznaná dávka v nezamestnanosti a má záujem o hľadanie zamestnania  v inom členskom štáte Európskej únie musí:

  • byť pred odchodom do iného členského štátu Európskej únie v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 4 týždne po tom, ako bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  • oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dátum svojho odchodu do členského štátu Európskej únie
  • pred odchodom do iného členského štátu Európskej únie požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o export dávok v nezamestnanosti a o vydanie formuláru E 303/1-5
  • najneskôr do 7 dní od dátumu, keď prestane byť kdispozícii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike sa zaevidovať ako osoba hľadajúca si zamestnanie uslužieb zamestnanosti v členskom štáte Európskej únie, v ktorom si hľadá zamestnanie.

Nárok na výplatu dávky v inom členskom štáte trvá tri mesiace od dátumu kedy nezamestnaná osoba prestala byť k dispozícii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike za predpokladu, že celkové trvanie poskytovania dávok nepresiahne celkové trvanie doby nároku na dávky podľa právnych predpisov tohto členského štátu.

Príslušné služby alebo inštitúcie v inom členskom štáte Európskej únie môžu (v zmysle Nariadenia č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a Nariadenia č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia 883/2004) túto dobu troch mesiacov vo výnimočných prípadoch predĺžiť maximálne na 6 mesiacov.

V inom členskom štáte Európskej únie je uchádzač o zamestnanie povinný plniť všetky povinnosti voči inštitúcii služieb zamestnanosti podľa právnych predpisov tohto štátu.

Ak uchádzač o zamestnanie v inom členskom štáte Európskej únie nebol zaradený do evidencie služieb zamestnanosti je povinný začať si plniť povinnosti uchádzača o zamestnanie  voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej republike do 15  pracovných dní odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie. 


 

Dátum vytvorenia stránky: 15.11.2011

Tlačiť