Výzva - Odborná prehliadka horákov 2019

Zákazka na uskutočnenie služby – „Odborná prehliadka a servis (nastavenie) spaľovania horákov APH 16 PZ v kotolni CDR Zlatovce“ . Odborná prehliadka, servis a preverenie funkčnosti plynových horákov APH 16 PZ inštalovaných na kotloch PGP 100 o výkone 1,04 MW. Meranie a nastavenie spaľovacích pomerov plynových horákov a vykonanie odbornej prehliadky horákov. Účelom odbornej prehliadky je overenie stavu plynových horákov z hľadiska bezpečnosti prevádzky v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a ich kontroly.


 

Dátum vytvorenia stránky: 09.08.2019

Tlačiť