Výzva - OPaOS elektrického zariadenia a RE bleskozvodov 2019

Periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia 16 objektov rodinných domov, 4 objekty klubovne, obj. č. 4 -regulačná stanica plynu, trafostanica a Chata Poniklec v H. Súči podľa vyhlášky MPSVR SR č 508/2009, v znení neskorších predpisov 398/2013 a noriem ako napr. STN 33 2000-6, STN 33 1500 a ďalších noriem a predpisov. A zákazka na vykonanie revízie bleskozvodov objektov č.1, č.2, č.3, obj. č. 4 -regulačná stanica plynu, trafostanica a č. 10 v CDR Zlatovce a v objekte Chata Poniklec v H. Súči vykonať podľa vyhl. 508/2009 v znení neskorších predpisov 398/2013 a noriem ako napr. STN 33 2000-6, STN 33 1500, STN 62 305 1 až 4 a ďalších noriem a predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 13.09.2019

Tlačiť