Podanie sťažnosti


Postup Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb je upravený zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) a interným predpisom vydaným v pôsobnosti ústredia.

Sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu.

Podávanie sťažností

a) sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe

b) sťažnosť musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  • sťažnosť v listinnej  podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa

c) sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť možno podať:

 a) v listinnej podobe:

 - poštou na adresu : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

   alebo

- osobne do podateľne ústredia nachádzajúcej sa na adrese: Župné námestie č. 5-6, Bratislava,

 b) v elektronickej podobe na adresu elektronickej schránky ústredia nachádzajúcej sa na portáli www.slovensko.sk alebo na adresu elektronickej pošty: kontrola@upsvr.gov.sk.

 

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, to neplatí ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta (napr. do elektronickej schránky ústredia na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk ), ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.

Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom (napr. Trestný poriadok, Správny súdny poriadok, zákon o priestupkoch, atď...),

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,

d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu (napr. správny poriadok),

e) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu (napr. stavebného dohľadu), dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo

f) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

Sťažnosťou nie je ani podanie:

a)  orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

b)  osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

 

V prípade, ak ústredie nie je príslušné na vybavenie sťažnosti, postúpi ju najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

Lehota na vybavenie sťažností je 60 pracovných dní, Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže generálny riaditeľ ústredia alebo nim splnomocnený zástupca lehotu na vybavenie sťažnosti predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní, pričom predĺženie lehoty ústredie oznámi sťažovateľovi písomne, s uvedením dôvodu.

  

Dátum vytvorenia stránky: 28.03.2013
Dátum aktualizácie: 16.11.2018

Tlačiť