Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Text zákona je prístupný na informačných tabuliach v budovách úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, v sieti internet na stránke Ústredia PSVR, stránke MPSVR SR, v Zbierke zákonov, prípadne na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

2. Schéma organizačnej štruktúry je podľa § 5 odst. 1 písm. a) zákona č.211/2000 Z.z. k dispozícii na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Ústredie PSVR - Organizačná štruktúra. V tlačenej forme v priestoroch Ústredia PSVR.

3. Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva:

- písomne prostredníctvom pošty na adrese:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava

- písomne osobným podaním v podateľni Ústredia PSVR Župné č. 5 - 6, 812 67 Bratislava

- ústne - osobne v pracovných dňoch od 8:00-15:00 hod. v kancelárii generálneho riaditeľa a vedúceho služobného úradu, t.č.: 02/204 55 912, t.č.: 02/204 44 988

- telefonicky v pracovných dňoch - t.č.: 02/20 455 912, 02/204 44 988

- prostredníctvom faxu č. 02/ 20 455 666

-  prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: infozakon@upsvr.gov.sk vyplnením elektronického formulára: http://www.upsvar.sk/slobodny-pristup-k-informaciam/formular-ziadosti-o-informacie.html?page_id=259


4. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v zmysle § 19 zákona č. 211/2000 Z.z. v zákonom stanovenej lehote

5. Sadzobník správnych poplatkov je k dispozícii na internetových stránkach.

  

Dátum vytvorenia stránky: 02.07.2009
Dátum aktualizácie: 13.02.2015

Tlačiť