Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Štátna pomoc

Štátna pomoc

Štátnou pomocou sa rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ štátnej pomoci priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podnikateľovi. (§ 1 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov). Príspevky nepodnikateľským subjektom (ak nevykonávajú hospodársku činnosť) nie sú štátnou pomocou.

Príspevky podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú zároveň štátnou pomocou sa poskytujú podľa jednej z nasledujúcich schém štátnej pomoci:

1. Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím (SA62540) bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 43/2021 dňa 4. marca 2021.

Platnosť tejto schémy skončí 31. decembra 2023. Do tohto dátumu musí byť podaná žiadosť, vydané písomné rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), ako aj uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Preplácanie dokladov preukazujúcich výšku oprávnených nákladov skončí dňom 31. marca 2024.

2. Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti - „Schéma DM - 16/2014" bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 161/2014 dňa 21. augusta 2014. Následne k nej bolo zverejnených 8 dodatkov.

Maximálna výška pomoci  de  minimis jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne   200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna výška pomoci prijímateľovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, nesmie presiahnuť 100 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.

Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. decembra 2023. Do tohto dátumu musí byť podaná žiadosť, nadobudnuť účinnosť dohoda o poskytnutí príspevku. Pri pomoci na podporu oprávnených projektov podľa článku G., bod 1 a 12  musí byť dodržaný do tohto dátumu aj dátum začatia prevádzkovania SZČ v zmysle dokladu osvedčujúceho prijímateľa príspevku k oprávneniu na prevádzkovanie SZČ.

Preplácanie oprávnených výdavkov na základe dokladov preukazujúcich oprávnenosť skončí 31. decembra 2023.

3. Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby  „Schéma DM- 7/2015“ bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 193/2015 dňa 8. októbra 2015. Dňa 6.6.2019 bol v Obchodnom vestníku č.108/2019 zverejnený dodatok č.1. Dňa 17.12.2020 bol v Obchodnom vestníku, časť Štátna pomoc a iné programy podpory – pod číslom G000070 zverejnený dodatok č.2.

Celková výška pomoci  de  minimis, ktorá sa poskytuje jedinému podniku nesmie presiahnuť 20 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Platnosť schémy skončí 31. decembra 2027. Do tohto dátumu musí nadobudnúť účinnosť dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci aktívnych opatrení na trhu práce, alebo byť doručené oznámenie o poskytnutí finančného príspevku v rámci aktívnych opatrení na trhu práce.

4. Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou Covid-19 SA. 56986 (2020/N ) bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 82/2020 dňa 29. apríla 2020. Dňa 08.12.2020 bol v Obchodnom vestníku č.236/2020 zverejnený dodatok č. 1 SA. 59280 (2020/N). Dňa 31.03.2021 bol v Obchodnom vestníku č. 62/2021 zverejnený dodatok č.2 evidovaný pod č. SA.62004 (2021/N). Dňa 30.06.2021 bol v Obchodnom vestníku 125/2021 zverejnený dodatok č. 3 evidovaný pod č. SA. 63294 (2021/N).

Celková maximálna výška pomoci poskytnutá z oddielu 3.1 Dočasného rámca, ktorá je poskytnutá prijímateľovi pomoci nepresiahne 1,8 mil.  EUR na jeden podnik.

Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. decembra 2021, pričom do tohto termínu musí byť podaná žiadosť o pomoc a uzatvorená dohoda o poskytnutí pomoci, resp. musí nadobudnúť právoplatnosť Rozhodnutie o poskytnutí príspevku alebo nadobudnúť účinnosť Oznámenie o poskytnutí príspevku, pričom za deň nadobudnutia účinnosti oznámenia sa považuje  deň/dátum doručenia oznámenia žiadateľovi.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.04.2010
Dátum aktualizácie: 30.06.2021

Tlačiť