Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Štátna pomoc

Štátna pomoc

Podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Štátnou pomocou sú teda také opatrenia v prospech podnikov, ktoré spĺňajú nasledujúce štyri kumulatívne kritériá:

  • prevod verejných zdrojov (v čl. 107 ZFEÚ označené ako „štátne prostriedky“) a ich pripísateľnosť štátu,
  • ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci,
  • selektívnosť opatrenia pomoci,
  • vplyv na hospodársku súťaž,
  • vplyv na vnútorný obchod EÚ.

Pravidlá štátnej pomoci, resp. minimálnej pomoci v podmienkach Slovenskej republiky upravuje zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pozrieť napr. tu  a príslušnou legislatívou Európskej únie. Tieto pravidlá sa všeobecnosti uplatňujú len vtedy, keď je príjemcom pomoci podnik.

Podnikom sa rozumie každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob jeho financovania.

Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Označenie konkrétneho subjektu za podnik teda plne závisí od povahy jeho činnosti (tzn. podnikom môže byť napr. aj nezisková organizácia alebo príspevková organizácia za predpokladu výkonu hospodárskej činnosti). Na uistenie sa, či ide o podnik podliehajúci pravidlám štátnej pomoci slúži test štátnej pomoci.

V týchto prípadoch je možné poskytnúť pomoc bez jej predchádzajúcej notifikácie v Európskej komisii, musia byť však splnené všetky podmienky stanovené zákonom o štátnej pomoci.

Ďalšie informácie o štátnej pomoci je možné získať na webovom sídle koordinátora štátnej pomoci v Slovenskej republike, ktorým je Protimonopolný úrad SR, napr. tu [ PDF] , alebo tu.              

Príspevky podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú zároveň štátnou pomocou sa poskytujú podľa jednej z nasledujúcich schém štátnej pomoci:

1. Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v znení dodatku č. 3 evidovaná pod číslom SA.107348 a uverejnená v  Obchodnom vestníku  č. 79/2023  z 25.4.2023 je zmenená a doplnená dodatkom č. 4 z novembra 2023.

2.1 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti - „Schéma DM - 16/2014" bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 161/2014 dňa 21. 8. 2014. Následne k nej bolo zverejnených 12 dodatkov.

Maximálna výška pomoci  de minimis jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna výška pomoci prijímateľovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, nesmie presiahnuť 100 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.

Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. 12. 2023. Do tohto dátumu musí byť podaná žiadosť a nadobudnúť účinnosť dohoda o poskytnutí príspevku. Pri pomoci na podporu oprávnených projektov podľa článku G., bod 1 a 12 schémy musí byť dodržaný do tohto dátumu aj dátum začatia prevádzkovania SZČ v zmysle dokladu osvedčujúceho prijímateľa príspevku k oprávneniu na prevádzkovanie SZČ.

Preplácanie oprávnených výdavkov na základe dokladov preukazujúcich oprávnenosť skončí 30. 6. 2024.

2.2 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti  „Schéma DM – 7/2023" bola zverejnená dňa 3. 11. 2023 v Obchodnom vestníku č. 210/2023 v časti Štátna pomoc a iné programy podpory – pod č. G000037.

Schéma upravuje postup pri poskytovaní minimálnej pomoci v súvislosti s realizáciou aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na realizáciu Programu Slovensko.

Minimálna pomoc je poskytovaná formou finančného príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a/alebo zdrojov Európskej únie z Programu Slovensko spolufinancovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu SR. 

Celková výška pomoci  de  minimis poskytnutá príjemcovi ako jedinému podniku v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka, nesmie presiahnuť strop pomoci vo výške 200 000 EUR ekvivalentu hrubého grantu. Celková výška pomoci  de  minimis poskytnutá jedinému podniku vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu nesmie presiahnuť strop pomoci vo výške 100 000 EUR v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka, pričom táto pomoc sa nepoužije na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.

Platnosť a účinnosť schémy skončí 30. júna 2024. Do tohto dátumu musí byť  podaná žiadosť, nadobudnúť účinnosť dohoda o poskytnutí príspevku a zároveň musí skončiť preplácanie oprávnených výdavkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce na základe dokladov preukazujúcich oprávnenosť výdavkov.

3.1 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby  „Schéma DM- 7/2015" bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 193/2015 dňa 8. 10. 2015. Následne k nej bolo zverejnených 5 dodatkov.

Celková výška pomoci  de  minimis, ktorá sa poskytuje jedinému podniku nesmie presiahnuť 20 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. 12. 2027. Do tohto dátumu musí nadobudnúť účinnosť dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci aktívnych opatrení na trhu práce, alebo byť doručené oznámenie o poskytnutí finančného príspevku v rámci aktívnych opatrení na trhu práce.

Preplácanie oprávnených výdavkov na základe dokladov preukazujúcich oprávnenosť skončí 31. 12. 2027.

3.2 Schéma minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby  DM – 9/2023 bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 232/2023, pod č. G000054 dňa 6. 12. 2023.

Celková výška minimálnej pomoci, ktorá sa poskytuje príjemcovi ako jedinému podniku nesmie presiahnuť 20 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Platnosť a účinnosť schémy skončí 30. júna 2028. Do tohto dátumu musí byť podaná žiadosť a nadobudnúť účinnosť dohoda o poskytnutí príspevku.


 

Dátum vytvorenia stránky: 23.04.2010
Dátum aktualizácie: 06.12.2023

Tlačiť