Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Neštátne služby zamestnanosti

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu, Agentúry dočasného zamestnávania, Agentúry podporovaného zamestnávania

Upozornenie:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dňom 1.11.2019 začína s výkonom kontrol činnosti sprostredkovateľov zamestnania za úhradu  (ďalej len „SZÚ“).

Predmetom kontroly je plnenie povinností SZÚ, stanovených podľa § 25 až  § 28  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Kontrolovaným obdobím  je rok 2018.

Za kontrolou zistený správny delikt, porušenie povinností SZÚ, ktoré mu  ukladá  zákon o službách zamestnanosti, uloží úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SZÚ pokutu podľa § 68a ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti a následne Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v týchto  prípadoch podá podnet na miestne príslušné  živnostenské úrady na ďalšie konanie vo veci zrušenia, prípadne pozastavenia činnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.12.2009
Dátum aktualizácie: 01.10.2019

Tlačiť