Mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti

Ústavná starostlivosť v centre pre deti a rodiny sa pre dieťa končí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku.  

Mladý dospelý v centre pre deti a rodiny je plnoletá fyzická osoba, ktorá zotrváva po ukončení ústavnej starostlivosti v centre pre deti a rodiny do času jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 roku veku.

Centrum pre deti a rodiny môže utvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osoby po dovŕšení 25 roku veku  v prípade, že sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, najviac o 24 mesiacov.

Podmienky zotrvania mladého dospelého a plnoletej fyzickej osoby po dovŕšení 25. roku veku v centre pre deti a rodiny s nimi dohodne centrum pre deti a rodiny písomne.

Pri odchode mladého dospelého z centra pre deti a rodiny, poskytne centrum pre deti a rodiny mladému dospelému jednorazový finančný príspevok na uľahčenie jeho osamostatňovania sa v sume desaťnásobku životného minima pre nezaopatrené dieťa. O finančný príspevok musí mladý dospelý požiadať centrum pre deti a rodiny písomne najneskôr v deň jeho odchodu z centra pre deti a rodiny. V žiadosti mladý dospelý uvedie spôsob vyplatenia finančného príspevku buď v peňažnej, vecnej alebo v kombinovanej forme. Centrum pre deti a rodiny poskytne vecnú formu príspevku na uľahčenie osamostatňovania sa mladého dospelého alebo vecnú časť kombinovanej formy tohto príspevku právoplatným rozhodnutím. Príspevok na uľahčenie osamostatňovania sa mladého dospelého sa neposkytne, ak mladý dospelý nepodal žiadosť o jeho poskytnutie.


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013
Dátum aktualizácie: 31.01.2022

Tlačiť