Návrat z výkonu trestu odňatia slobody

Sociálny kurátor udržiava s plnoletou fyzickou osobou počas výkonu trestu odňatia slobody, výkonu väzby písomný a osobný kontakt. Spolupôsobí pri prevýchove odsúdeného. V závislosti od závažnosti životnej situácie a problému odsúdeného, napomáha odsúdenému pri riešení osobných, rodinných a sociálnych problémov. Napomáha udržiavať a posilňovať rodinné väzby medzi odsúdeným a jeho rodinou, podieľa sa na príprave odsúdeného na prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby.

Po prepustení osoby z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby pomáha sociálny kurátor odsúdenému najmä pri uľahčení návratu do rodiny, pracovnom uplatnení, hľadaní bývania, hľadaní možnosti pokračovať v ďalšej príprave na povolanie. Motivuje ho k liečbe drogových závislostí a iných závislostí, ponúka mu účasť na resocializačných programoch. Motivuje ho k účasti v svojpomocných skupinách zameraných na riešenie osobných problémov a vzťahových problémov, pričom môže zapájať do spolupráce obec, či akreditovaný subjekt. Pri výkone opatrení sociálnej kurately postupuje podľa plánu sociálnej práce s prepusteným.

V mieste obvyklého pobytu môže prepustený  požiadať  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o poskytnutie pomoci. Môže žiadať  tiež  o resocializačný príspevok, ktorý je určený na resocializáciu prepusteným, najmä na zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby, vybavenie osobných dokladov. Na resocializačný príspevok nevzniká prepustenému automaticky nárok. Pri rozhodovaní o resocializačnom príspevku sa zohľadňuje uložené a ďalšie peňažné prostriedky vyplatené prepustenému. O resocializačný príspevok môže žiadať občan, ak sa o pomoc ÚPSVaR  uchádza do  ôsmich pracovných dní od prepustenia a výkon trestu odňatia slobody, alebo výkon väzby trval viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní. Celková suma resocializačných príspevkov poskytnutých tomu istému občanovi alebo cudzincovi v kalendárnom roku nesmie presiahnuť výšku 40 % sumy životného minima.

Resocializačný príspevok môže byť poskytnutý vo vecnej, finančnej, alebo kombinovanej forme.


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013

Tlačiť