Usmernenie pri nakladaní s majetkom štátu v správe CDR

Usmernenie k nakladaniu s majetkom štátu v správe  CDR a postup pre užívanie cudzieho majetku 

Príloha č.1  vzory rozhodnutí o majetku štátu pre CDR

Príloha č.2  vzor kúpnej zmluvy nehnuteľného MŠ

Príloha č.3  vzor kúpnej zmluvy NMŠ za nižšiu než primeranú cenu

Príloha č.4  vzor kúpnej zmluvy hnuteľného MŠ

Príloha č.5 vzor darovacej zmluvy NMŠ

Príloha č.6  vzor darovacej zmluvy  HMŠ

Príloha č.7  vzor zmluvy o prevode správy HMŠ

Príloha č.8  vzor zmluvy o prevode správy NMŠ

Príloha č.9  vzor zmluvy o výpožičke HMŠ

Príloha č.10  vzor zmluvy o výpožičke NMŠ

Príloha č.11  vzor zámennej zmluvy NMŠ

Príloha č.12  vzor  nájomnej zmluvy na pozemok pre stavenisko

Príloha č.13  vzor zmluvy o nájme NMŠ

Príloha č.14  vzor zmluvy o krátkodobom nájme NMŠ

Príloha č.15  vzor dodatku k zmluve o výpožičke

Príloha č.16  vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku

Príloha č.17  vzor zmluvy o budúcej zmluve – na cudzí majetok

Príloha č.18  vzor Dohody o zaplatení úhrad za užívanie pozemku

Príloha č.19  vzor zmluvy o zriadení vecného bremena

Príloha č. 20 vzor Dohoda o ukončení výpožičky

Príloha č. 21 vzor Protokol o vyradení a likvidácií majetku štátu

Príloha č. 22 vzor Zmluvy o nájme cudzieho bytu

                 


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.05.2013
Dátum aktualizácie: 18.11.2021

Tlačiť