Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Poradca junior/senior pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu "Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov" - Lučenec

Číslo výberového konania: VKP BDPII 17/2024

Názov projektu: Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov

Kód projektu: 401405DVN5

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme  - poradca junior/senior pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov“

Počet voľných miest: 1 (doba určitá – do 31.12.2024, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu, max. do 30.11.2026)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí a rodiny; oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce: Lučenec 

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat pozostáva z tarifného platu a priznaného osobného príplatku (spolu od 1500,- Eur/brutto).

Forma realizácie výberového konania: online video pohovor

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva nadmerne zadlženým osobám v oblasti práva a právnej administratívy. Právne poradenstvo je zamerané na pochopenie klientov ich právneho stavu záväzku, na relevantné podania dlžníka, relevantné reakcie na stanoviská veriteľa.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • analýzu zmluvných záväzkov, z ktorých vyplývajú najväčšie dlhy klienta a analýza aktuálneho právneho stavu týchto záväzkov (najmä aktuálneho stupňa vymáhania v ktorom sa nachádzajú),
 • nastavenie najbližších neodkladných právnych krokov a pomoc pri spracovaní relevantných písomných podaní smerom k veriteľom, inkasným agentúram či exekútorom,
 • odporúčania na ďalšiu odbornú pomoc napríklad prostredníctvom Centra právnej pomoci, spotrebiteľských organizácií alebo plateného advokáta,
 • vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení a hroziacich právnych dôsledkov nesplácania dlhov (od penalizácie, cez stratu dôveryhodnosti, evidenciu v úverových a iných dlžníckych registroch, až po priebeh a dôsledky osobného bankrotu) a odporúčanie ďalšieho postupu klientovi,
 • identifikáciu a analýzu príčin nadmerného zadlženia,
 • určenie priorít pomoci klientovi a stanovenie ďalšieho postupu a priebehu poradenstva,
 • posúdenie schopnosti klienta samého sa zastúpiť v rokovaní s veriteľmi, inkasnými agentúrami, exekútormi a pod., resp. ak toho klient nie je schopný, nájsť pomoc pri zastupovaní,
 • spolupráca pri mimosúdnom vyrovnaní sporov,
 • administratívna podpora - pomoc a poradenstvo pri podávaní návrhov, vypĺňaní dokumentov (zmlúv, dohôd),
 • usmerňovanie postupu v prípade platobnej neschopnosti,
 • spolupráca s klientom na redukcii, resp. úplnej eliminácii nadmerného zadlženia,
 • návrh preventívnych krokov a opatrení vedúcich k eliminácii zadlženia klienta v budúcnosti,
 • spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva (ekonomicko-finančné a psychologické poradenstvo).

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo

Prax: 

Pozícia poradca junior: min. 1 rok relevantnej praxe (advokát alebo koncipient, vyšší súdny úradník, iné právne služby, správca pre konkurzy a reštrukturalizácie, práca pre inkasné agentúry, dlhové poradenstvo)

Pozícia poradca senior: min. 3 roky relevantnej praxe (advokát alebo koncipient, vyšší súdny úradník, iné právne služby, správca pre konkurzy a reštrukturalizácie, práca pre inkasné agentúry, dlhové poradenstvo)

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: veľmi dobré komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  

znalosť zákonov:

 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,
 • Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný Zákon,
 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších prepisov,
 • Zákon 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 530/2003 Z .z. o obchodnom registri,
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon),
 • Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie o projekte: Link: www.pomahamedlznikom.sk

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Bajzíková

Telefón:  02/20455805

E-mail: veronika.bajzikova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miestom výkonu práce;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu  a profesijnom štruktúrovanom životopise.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 30.4.2024

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 08.04.2024
Dátum aktualizácie: 06.05.2024

Tlačiť