Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Manažér metodického riadenia v rámci národného projektu „Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením“

Číslo výberového konania:  VKP IN 1/2024

Názov projektu: „Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením“

Kód projektu: 401405DVU1

Funkcia: Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci NP „Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením“   -  manažér metodického riadenia.

Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Počet voľných miest : 1

Doba trvania pracovného pomeru zamestnanca: doba určitá – 1 rok, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat pozostáva z tarifného platu a priznaného osobného príplatku.

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením“, za ktoré je zodpovedná sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok .

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • spolupráca pri príprave národného projektu po vecnej stránke
 • príprava a spracovanie podkladov pre verejné obstarávania do podania požiadavky na zabezpečenie verejného obstarávania odboru VO
 • pripomienkovanie zmlúv viažucich sa k národnému projektu
 • sledovanie implementácie aktivít národného projektu z pohľadu vecného odboru
 • kontrola výstupov projektových aktivít, dodržiavanie časového harmonogramu aktivít z pohľadu vecného odboru, oboznamovanie subjektov do implementácie národného projektu o priebehu realizácie aktivít projektu a o jeho zmenách z pohľadu vecného odboru
 • spolupráca a komunikácia s projektovým tímom, s príslušnými odbormi Ústredia PSVR, úradmi PSVR a Riadiacim orgánom, koordinácie spolupráce medzi subjektmi zapojenými do realizácie projektu, organizovanie a účasť na stretnutiach týkajúcich sa projektu, príprava podkladov na pracovné stretnutia týkajúce sa projektu, spracovanie materiálov a úloh vyplývajúcich z pracovných stretnutí podľa pokynov nadriadeného zamestnanca
 • spracovanie podkladov k pravidelným monitorovacím správam o priebehu realizácie aktivít národného projektu
 • fyzická kontrola realizácie aktivít národného projektu z pohľadu vecného odboru, príprava metodických dní pre terénnych sociálnych pracovníkov, vydávanie usmernení a metodiky v rámci výkonu terénnej sociálnej práce pre zamestnancov Ústredia na úradoch PSVR
 • kontrola správnosti a kompletnosti všetkých podporných dokladov národného projektu, spracovanie podkladov súvisiacich s úhradou výdavkov za aktivity projektu
 • príprava a zabezpečenie podkladov pre kontrolné subjekty vykonávajúce kontrolnú činnosť implementácie projektu vrátane účasti na výkone kontrolnej činnosti v mieste jej výkonu
 • tvorba a pripomienkovanie interných noriem a štandardov týkajúcich sa národného projektu
 • evidencia projektovej dokumentácie
 • záverečné vecné hodnotenie národného projektu

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: nevyžaduje sa

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o  príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu .

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Veronika Hladíková, MBA

Telefón:                                          02/204 55 891 

E-mail:                                           veronika.hladikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8,     

                                            812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 04.04.2024

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

V Bratislave, dňa 27.03.2024 

Dátum vytvorenia stránky: 27.03.2024

Tlačiť