Výsledky vyhľadávania

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany na pracovnú pozíciu vychovávateľ 24/2019

...nformácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany na pracovnú pozíciu vychovávateľ 24/2019...

(Článok)  

viac

 

Profesionálny náhradný rodič - VK 8/2021

...Profesionálny náhradný rodič osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej a zdravotnej 24...

(Článok)  

viac

 

Národná stratégia na ochranu detí pred násilím

...Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 24/2014 zo dňa 14.1.2014 prijala Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím. Jedným...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

ÚPSVaR Vranov nad Topľou_Tichý hlas

...Dňa 24.5.2019 sa konal vo Vranove nad Topľou koncert pod názvom Tichý hlas. Koncert vznikol v spolupráci Základnej umeleckej...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že ku dňu 24. marca 2014 je ukončené prijímanie žiadostí...

(Článok)  

viac

 

Opatrenie č. 3 „Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou“

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 24.6.2021 bolo zverejnené aktualizované...

(Článok)  

viac

 

Opatrenie č. 1 „Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ“

...Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 24.6.2021  bolo...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie - § 50

...Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie zamestnávateľovi, ktorý na...

(Článok)  

viac

 

Jednorazový príspevok 333 eur na dieťa

...Dňa 24.06.2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 245/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o ...

(Rubrika)  

viac

 

Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku - § 53g

... Cieľom je podpora zamestnávania znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v rámci...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na činnosť pracovného asistenta - § 59

...Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne...

(Článok)  

viac

 

4. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje - v prípade písmena f) - od 1.1.2020

...Povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny: a)...

(Článok)  

viac

 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnancov - § 47

...Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov v zmysle § 47 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a...

(Článok)  

viac

 

Základné informácie o NP PODPN

...Stretávame sa s nepresnými informáciami ohľadom národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (NP PODPN)...

(Rubrika) InfoPortál pre koordinátorov ODPN

viac

 

Bezplatná telefonická linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o detii

...Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222 Na čo slúži? na zaznamenanie podozrení zo...

(Rubrika)  

viac

 

Nástroje na prepojenie Európy (CEF)/Systém EESSI

...Realizácia projektu Implementácie systému Elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení (Electronic Exchange of Social ...

(Sekcia)  

viac

 

Harmonogram realizácie O2

...Identifikácia konečných príjemcov – Opatrenie 2 Identifikáciu najodkázanejších osôb bude vykonávať PO a táto bude vychádzať z...

(Rubrika)  

viac

 

Stretnutia 2015

...                     ...

(Rubrika)  

viac

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52a

...V rámci tohto aktívneho opatrenia trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou...

(Článok)  

viac

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj - § 52

...V rámci tohto aktívneho opatrenia na trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších...

(Článok)  

viac

 

Ústavná starostlivosť

...(Zákon č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine) Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má prednosť pred ústavnou...

(Rubrika)  

viac

 

Profesionálne rodiny

...Náhradnou starostlivosťou je podľa Zákona o rodine starostlivosť, ktorá dočasne nahrádza osobnú starostlivosť rodičov o maloleté...

(Rubrika)  

viac

 

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

...Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Zmeny pri poskytovaní dotácie na stravu v čase COVID-19 Dotáciu na...

(Rubrika)  

viac

 

Agentúry dočasného zamestnávania

...Agentúra dočasného zamestnávania –  (ďalej len „ADZ“) -  § 29  zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti...

(Článok)  

viac