Náhradné výživné

žiadosť o náhradné výživné [ DOCX]

žiadosť o náhradné výživné [ PDF]

poučenie pre občana žiadajúceho o náhradné výživné [ DOCX]

poučenie pre občana žiadajúceho o náhradné výživné [ PDF]

vzor potvrdenia k žiadosti o náhradné výživné (exekútor) [ DOCX]

vzor potvrdenia k žiadosti o náhradné výživné (exekútor) [ PDF]

vzor potvrdenia k žiadosti o náhradné výživné (centrum) [ DOCX]

vzor potvrdenia k žiadosti o náhradné výživné (centrum) [ PDF]

oznámenie o vymožení výživného (exekútor) [ DOCX]

oznámenie o vymožení výživného (exekútor) [ PDF]

oznámenie o vymožení výživného (centrum) [ DOCX]

oznámenie o vymožení výživného (centrum) [ PDF]

splnomocnenie [ DOCX]

splnomocnenie [ PDF]

čestné vyhlásenie [ DOCX]

čestné vyhlásenie [ PDF]

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku.

Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov: 

žiadosť o náhradné výživné

Póttartásdíj megállapítása iránti kérelem [ PDF]

Заява про заміну аліментів [ PDF]

Application for substitute maintenance [ PDF]

Antrag auf Ersatzunterhalt [ PDF]

poučenie pre občana

Tájékoztató juttatást igénylő személy részére [ PDF]

Роз’яснення для громадянина [ PDF]

Information for a citizen [ PDF]

Belehrung für einen Bürger [ PDF]

splnomocnenie

Meghatalmazás [ PDF]

Доручення [ PDF]

Authorization [ PDF]

Vollmacht [ PDF]

čestné vyhlásenie

Becsületbeli nyilatkozat [ PDF]

Афідевіт [ PDF]

Statutory Declaration [ PDF]

Eidesstattliche Erklärung [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 25.04.2024

Tlačiť