Príspevok na viac súčasne narodených detí

Zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Je to dávka, ktorou štát prispieva raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú s riadnou starostlivosťou o

  1. súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí, alebo
  2. v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne (prvé dvojičky narodené v 5/2022, druhé dvojičky narodené do 5/2024)

Žiadosť spolu s prílohami (dole) sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je

a) rodič detí alebo

b) fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu (NOS, PS, osvojenie)

Podmienky nároku

- trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby a detí na území SR,

- nárok na príspevok je na každé dieťa iba raz ročne,

- najmenej tri deti (súčasne narodené) sú vo veku do 15 rokov, u opakovane narodených dvojčiat sa sleduje veková hranica skôr narodených dvojčiat,

- riadna starostlivosť oprávnenej osoby o viac súčasne narodených detí.

Pri uplatňovaní príspevku každý rok (narodeniny) sa k žiadosti predkladá aj Potvrdenie ošetrujúceho lekára o dožití a Potvrdenie riaditeľa školy.

Nárok na príspevok (vyplácaný ročne) zaniká uplynutím 6 mesiacov od vzniku nároku na príspevok (t.j. mesiac narodenín).

Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na viac súčasne narodené deti v každom kalendárnom roku ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dátumu narodenia detí. Prvýkrát si uplatňuje nárok pri dovŕšení jedného roku veku detí.

Príspevok sa vypláca najdlhšie do 15.roku veku detí, ktoré sa narodili ako prvé.

Ziadost_o_prispevok_na_viac_sucasne_narodenych_deti.docx [ DOCX]

Potvrdenie ošetrujúceho lekára dieťaťa [ PDF]

Potvrdenie riaditeľa školy k prispevku na viac súčasne narodených detí [ PDF]

Poučenie pre občana žiadajúceho o ŠSD [ PDF]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku [ PDF]

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku.

Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov

Nyomtatványok magyar fordítása: A más nyelvű űrlapok csak segítségül szolgálnak az ügyfeleknek

Kérelem egyszerre született gyermekek után járó támogatás
megállapítása iránt [ PDF]

Український переклад естампів: Форми на інших мовах служать лише як допомога клієнтам

Управління праці, соціальних питань та сім'ї . [ PDF]

Заява про призначення допомоги при народженні кількох дітей одночасно [ PDF]

English translation of prints: Forms in other languages ​​serve only as an aid to clients

Office of Labour, Social Affairs and Family [ PDF]

Deutsche Übersetzung von Drucken: Formulare in anderen Sprachen dienen lediglich als Hilfestellung für Kunden

Antrag auf Zuwendung bei Mehrlingsgeburten [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2014
Dátum aktualizácie: 25.04.2024

Tlačiť