Príspevok na starostlivosť o dieťa

Zákon č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príspevok sa poskytuje zamestnanému alebo študujúcemu rodičovi na zabezpečenie starostlivosti  o každé jeho dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na SŠ alebo na VŠ.

Žiadosť spolu s prílohami (dole) sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis
  • e-mailom - podpísanú vo forme scanu na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je:

- rodič dieťaťa alebo

- fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.

Ak súd rozhodne o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov. Ak nedôjde k písomnej dohode pri zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vypláca striedavo počas kalendárnych mesiacov, ktorých počet sa určí podľa pomeru, ktorým je určená striedavá osobná starostlivosť.

Pri spoločnej osobnej starostlivosti sa príspevok vypláca striedavo každému rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov.

Ak oprávnené osoby nepredložia do 31.1.2023 písomnú dohodu o zmene oprávnenej osoby na výplatu príspevku alebo písomný prejav vôle oprávnenej osoby, ktorej sa príspevok nevyplácal, platiteľ príspevku vypláca príspevok oprávnenej osobe, ktorej patril príspevok podľa zákona účinného do 31.12.2022.

Podmienky nároku

- vykonávanie zárobkovej činnosti, ktorá zakladá nárok na povinné dôchodkové poistenie,

- štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,

- poskytovanie starostlivosti dieťaťu na území SR,

- trvalý alebo prechodný pobyt rodiča a dieťaťa na území SR.

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva u poskytovateľa:

a) zariadenie – jasle, materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR – zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve

b) právnická osoba (súkromné zariadenie)

c) fyzická osoba, ktorá poskytuje:

- starostlivosť dieťaťu na základe živnostenského oprávnenia

- službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v tzv. detskej skupine (§ 32a) ods. 5 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách)

d) iná fyzická osoba (bez živnostenského oprávnenia), ktorej sa nevypláca rodičovský príspevok                                                                                                                   

e) rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v písmenách a) až d)

Pri zmene poskytovateľa počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume, ktorá je vyššia.

Za zárobkovú činnosť sa aj považuje, t.j. vtedy vzniká nárok na príspevok:

- aj poberanie materského najdlhšie do 6 týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa. Ak 6 týždňov od narodenia dieťaťa pripadne na 1. deň v kalendárnom mesiaci, nárok na príspevok na starostlivosť patrí za celý kalendárny mesiac.

 

Nárok nevzniká, ak sa za celý mesiac poskytuje jednému z rodičov alebo manželovi rodiča dieťaťa:

- materské po uplynutí 6 týždňov od narodenia druhého dieťaťa (alebo obdobná dávka v cudzine)

- rodičovský príspevok (alebo obdobná dávka v cudzine)

- príspevok na služby pre rodinu s deťmi

K žiadosti oprávnená osoba predkladá písomnú dohodu s poskytovateľom o výške úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa + čestné prehlásenie (FO bez živnosti)

Žiadost_o_prispevok_na_starostlivost_o_dieta.docx [ DOCX]

SJ-AJ_Ziadost_o_prispevok_na_starostlivost_o_dieta.docx [ DOCX]

SJ-UK_Ziadost_o_prispevok_na_starostlivost_o_dieta.docx [ DOCX]

Vyhlásenie k bankovému účtu [ PDF]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ DOCX]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ PDF]

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky [ DOCX]

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky [ PDF]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 28.12.2022

Tlačiť