Príspevok na starostlivosť o dieťa

Zákon č. 561/2008 o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príspevok sa poskytuje zamestnanému alebo študujúcemu rodičovi na zabezpečenie starostlivosti  o každé jeho dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na SŠ alebo na VŠ.

Žiadosť spolu s prílohami (dole) sa predkladá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis
  • e-mailom - podpísanú vo forme scanu na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je:

- rodič dieťaťa alebo

- fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

Podmienky nároku

- vykonávanie zárobkovej činnosti, ktorá zakladá nárok na povinné dôchodkové poistenie,

- štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,

- poskytovanie starostlivosti dieťaťu na území SR,

- trvalý alebo prechodný pobyt rodiča a dieťaťa na území SR.

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím 6 mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

Príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva u poskytovateľa:

a) zariadenie – jasle, materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR – zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve

b) právnická osoba (súkromné zariadenie)

c) fyzická osoba, ktorá poskytuje:

- starostlivosť dieťaťu na základe živnostenského oprávnenia

- službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v tzv. detskej skupine (§ 32a) ods. 5 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách)

d) iná fyzická osoba (bez živnostenského oprávnenia), ktorej sa nevypláca rodičovský príspevok                                                                                                                   

e) rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v písmenách a) až d)

Pri zmene poskytovateľa počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume, ktorá je vyššia.

Za zárobkovú činnosť sa aj považuje, t.j. vtedy vzniká nárok na príspevok:

- aj poberanie materského najdlhšie do 6 týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa. Ak 6 týždňov od narodenia dieťaťa pripadne na 1. deň v kalendárnom mesiaci, nárok na príspevok na starostlivosť patrí za celý kalendárny mesiac.

 

Nárok nevzniká, ak sa za celý mesiac poskytuje jednému z rodičov alebo manželovi rodiča dieťaťa:

- materské po uplynutí 6 týždňov od narodenia druhého dieťaťa (alebo obdobná dávka v cudzine)

- rodičovský príspevok (alebo obdobná dávka v cudzine)

- príspevok na služby pre rodinu s deťmi

K žiadosti oprávnená osoba predkladá písomnú dohodu s poskytovateľom o výške úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa + čestné prehlásenie (FO bez živnosti)

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa [ DOCX]

SJ-AJ_Ziadost_o_prispevok_na_starostlivost_o_dieta.docx [ DOCX]

SJ-UK_Ziadost_o_prispevok_na_starostlivost_o_dieta.docx [ DOCX]

Vyhlásenie k bankovému účtu [ PDF]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ DOCX]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ PDF]

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky [ DOCX]

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky [ PDF]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 03.08.2022

Tlačiť