Udelenie predchádzajúceho súhlasu

Zamestnávateľ, ktorý v zmysle organizačnej zmeny resp. z iného dôvodu chce skončiť pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer so zamestnancom, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, je povinný požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 66 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov alebo § 77 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, inak je výpoveď neplatná.

O žiadosti zamestnávateľa o udelenie predchádzajúceho súhlasu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne do siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zamestnávateľ predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny písomnú žiadosť, kde je uvedený výpovedný dôvod, pre ktorý sa má pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer so zamestnancom skončiť.

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne oznámiť zamestnancovi so zdravotným postihnutím podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu a doklad o tom predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou.

K žiadosti ďalej predkladá:

a) v prípade výpovedného dôvodu podľa 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce

 • zápis z vedenia organizácie, ak sa jedná o akciovú spoločnosť zápis z predstavenstva spoločnosti príp. valného zhromaždenia ak sa jedná o spoločnosť s r.o. a podobne, na ktorej sa o organizačnej zmene rozhodlo (uzniesli sa alebo schválili organizačnú zmenu),
 • organizačnú štruktúru pred organizačnou zmenou a po organizačnej zmene,
 • pracovnú zmluvu zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, prípadne, ak má pracovná zmluva dodatky, predkladá aj jej dodatky (predkladá sa kvôli pracovnému zaradeniu),
 • doklad Sociálnej poisťovne o zdravotnom postihnutí zamestnanca (väčšinou sa jedná o rozhodnutie SP o zdravotnom postihnutí občana a priznaní/nepriznaní nároku na invalidný dôchodok),
 • rozhodnutie o organizačnej zmene musí predchádzať podanej žiadosti, v opačnom prípade nie je dôvod rozhodovať o predchádzajúcom súhlase, tak isto nie je možné rozhodnúť, ak zamestnávateľ neuvedie výpovedný dôvod, pre ktorý sa má pracovný pomer skončiť,
 • vyjadrenie odborového orgánu o prerokovaní organizačných zmien, ak zamestnávateľ odborový orgán má, príp. prerokovanie tejto skutočnosti zástupcami zamestnancov,
 • zamestnávateľom sa odporúča, aby oslovili vo veci ponuky pracovného miesta aj iných zamestnávateľov, aj v prípade negatívnej odpovede (napriek tomu, že uvedenú povinnosť zamestnávatelia nemajú, zo súdnych konaní vyplynula aj takáto požiadavka, i keď nebola priamo určená ako povinnosť),

 b) v prípade výpovedného dôvodu podľa 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce

 • lekársky posudok príp. rozhodnutie orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia,
 • pri uplatnení tohto výpovedného dôvodu musí ísť o dlhodobú nespôsobilosť zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu (jedná sa o prípady, keď sa zamestnanec stane úplne invalidným),
 • výpoveď zo strany zamestnávateľa bude možná aj v prípade čiastočnej invalidity zamestnanca, a to v prípade, že zamestnanec by mohol vykonávať doterajšiu prácu, avšak za osobitne uľahčených podmienok, ktoré mu zamestnávateľ nie je schopný zabezpečiť,

c) v prípade výpovedného dôvodu podľa 63 ods. 1 písm. d) bod 1 a 2 Zákonníka práce

bod 1

 • predpoklady musia byť ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (zamestnávateľ uvedie, ktorých predpisov sa predmetná vec týka – nemusí predložiť),
 • k naplneniu uvedenej skutkovej podstaty – nespĺňanie predpokladov, môže dôjsť kedykoľvek počas trvania pracovného pomeru (zmenou povahy práce alebo zmenou technickej úrovne), nespĺňanie predpokladov – nespĺňanie kvalifikačných predpokladov,

bod 2

 • požiadavky nespĺňania požiadaviek na riadny výkon práce Zákonník práce viaže na požiadavky, ktoré má zamestnávateľ zakotvené vo svojom vnútornom predpise (sú to požiadavky určené samým zamestnávateľom), v tomto prípade je žiadúce, aby zamestnávateľ vnútorný predpis predložil aspoň k nahliadnutiu,

bod 3

 • vyžaduje sa, aby išlo o požiadavky, ktoré sú nevyhnutné a oprávnené a ktorých oprávnenosť môže vyplývať priamo z pracovnej zmluvy, z príkazu vedúceho zamestnanca alebo požiadavky, ktoré sú pre určitý výkon práce všeobecne známe,

bod 4

 • neuspokojivé plnenie pracovných úloh na strane zamestnanca, pričom nie je rozhodujúce, či neuspokojivé plnenie je trvalejšieho charakteru alebo ojedinelé.

 

Predchádzajúc súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok a v prípadoch podľa § 63 ods. 1 písm. a) a e) Zákonníka práce alebo ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na skončení pracovného pomeru dohodou.

Podobný postup ako pri uplatnení Zákonníka práce zamestnávateľ zachová aj v prípade, ak uplatňuje zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 d) v prípade výpovedného dôvodu podľa 75 a prísluš. písm. ...) zákona o štátnej službe

 • rozhodnutie o vymenovaní do štátnej služby,
 • odvolanie z funkcie, ak sa výpoveď týka predstaveného – vedúceho zamestnanca,
 • rozhodnutie o zmene štátnozamestnaneckého pomeru, ak došlo k jeho zmene.

 

Predchádzajúc súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď z dôvodu uvedeného v § 75 ods. 1 písm. f) alebo písm. g) zákona o štátnej službe, alebo ak sa služobný úrad alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a štátny zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu štátnej služby, alebo ak štátny zamestnanec dovŕšil vek určený na vznik nároku na starobný dôchodok.


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.04.2013
Dátum aktualizácie: 08.02.2023

Tlačiť