Udelenie predchádzajúceho súhlasu

Zamestnávateľ, ktorý v zmysle organizačnej zmeny resp. z iného dôvodu chce skončiť pracovný pomer alebo štátnozamestnanecky pomer so zamestnancom, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím je povinný požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 66 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov alebo § 50 zákona č. 400/2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, inak je výpoveď neplatná.

Zamestnávateľ predkladá úradu práce, sociálnych vecí a rodiny písomnú žiadosť, kde je uvedený výpovedný dôvod, pre ktorý sa má pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer so zamestnancom skončiť.

K žiadosti ďalej predkladá:

a)   v prípade výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce

 • zápis  z vedenia organizácie, ak sa jedná o akciovú spoločnosť zápis z predstavenstva spoločnosti príp. valného zhromaždenia ak sa jedná o spoločnosť s r. o. a podobne, na ktorej sa o organizačnej zmene rozhodlo (uzniesli sa alebo schválili organizačnú zmenu),
 • organizačnú štruktúru pred organizačnou zmenou a po organizačnej zmene,
 • pracovnú zmluvu zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím prípadne, ak má pracovná zmluva dodatky predkladá aj jej dodatky (predkladá sa kvôli pracovnému zaradeniu),
 • doklad Sociálnej poisťovne o zdravotnom postihnutí zamestnanca (väčšinou sa jedná o rozhodnutie SP o zdravotnom postihnutí občana a priznaní/nepriznaní nároku na invalidný dôchodok),
 • rozhodnutie o organizačnej zmene musí predchádzať podanej žiadosti v opačnom prípade nie je dôvod rozhodovať o predchádzajúcom súhlase tak isto nie je možné rozhodnúť, ak zamestnávateľ neuvedie výpovedný dôvod, pre ktorý sa má pracovný pomer skončiť,
 • vyjadrenie odborového orgánu o prerokovaní organizačných zmien, ak zamestnávateľ odborový orgán má, príp. prerokovanie tejto skutočnosti zástupcami zamestnancov,
 • zamestnávateľom sa odporúča, aby oslovili vo veci ponuky pracovného miesta aj iných zamestnávateľov, aj v prípade negatívnej odpovedi, (napriek tomu, že uvedenú povinnosť zamestnávatelia nemajú, zo súdnych konaní vyplynula aj takáto požiadavka, i keď nebola priamo určená ako povinnosť),

b)   v prípade výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce

 • lekársky posudok príp. rozhodnutie orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo  rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia,
 • pri uplatnení tohto výpovedného dôvodu musí ísť o dlhodobú nespôsobilosť zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu (jedná sa o prípady, keď sa zamestnanec stane úplne invalidným),
 • výpoveď zo strany zamestnávateľa bude možná aj v prípade čiastočnej invalidity zamestnanca a to v prípade, že zamestnanec by mohol vykonávať doterajšiu prácu, avšak za osobitne uľahčených podmienok, ktoré mu zamestnávateľ nie je schopný zabezpečiť,

c)   v prípade výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod l a 2 Zákonníka práce

bod l

 • predpoklady musia byť ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (zamestnávateľ uvedie, ktorých predpisov sa predmetná vec týka - nemusí predložiť),
 • k naplneniu uvedenej skutkovej podstaty - nespĺňanie predpokladov, môže dôjsť kedykoľvek počas trvania pracovného pomeru (zmenou povahy práce alebo zmenou technickej úrovne), nespĺňanie predpokladov - nespĺňanie kvalifikačných predpokladov,

bod 2

 • požiadavky nespĺňania požiadaviek na riadny výkon práce Zákonník práce viaže na požiadavky, ktoré má zamestnávateľ zakotvené vo svojom vnútornom predpise (sú to požiadavky určené samým zamestnávateľom), v tomto prípade je žiadúce, aby zamestnávateľ vnútorný predpis predložil aspoň k nahliadnutiu,

bod 3

 • vyžaduje sa, aby išlo o požiadavky, ktoré sú nevyhnutné a oprávnené a ktorých oprávnenosť môže vyplývať priamo z pracovnej zmluvy, z príkazu vedúceho zamestnanca alebo požiadavky, ktoré sú pre určitý výkon práce všeobecne známe,

bod 4

 • neuspokojivé plnenie pracovných úloh na strane zamestnanca, pričom nie je rozhodujúce, či neuspokojivé plnenie je trvalejšieho charakteru alebo ojedinelé.

Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď  zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok a v prípadoch podľa § 63 ods. 1 písm. a) a e) Zákonníka práce alebo ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na skončení pracovného pomeru dohodou.

Podobný postup ako pri uplatnení Zákonníka práce zamestnávateľ zachová aj v prípade, ak uplatňuje zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d)   v prípade výpovedného dôvodu podľa § 47 a prísluš. písm. ...) zákona o štátnej službe

 • rozhodnutie o vymenovaní do štátnej služby,
 • odvolanie z funkcie, ak sa výpoveď týka predstaveného – vedúceho zamestnanca,
 • rozhodnutie o zmene štátnozamestnaneckého pomeru, ak došlo k jeho zmene.

Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje, ak zamestnanec dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok a v prípadoch podľa § 63 ods. 1 písm. a) a e) Zákonníka práce, alebo ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na skončení pracovného pomeru dohodou.


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.04.2013

Tlačiť