Výzva IROP-PO2-SC211-2018-27

Projekty IROP – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni vyhlásenej dňa 27.06.2018, predložilo Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

 

V hodnotiacom procese zo strany RO pre IROP (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) boli schválené nasledovné projekty Ústredia PSVaR:

 

Detský domov Kolíňany,

Detský domov Košická Nová Ves,

Detský domov Michalovce,

Detský domov Poprad,

Detský dom Remetské Hámre - Podpora terénnej práce s rodinou,

Detský domov Spišská Belá,

Detský domov Štós,

Detský domov Topoľčany.

Financovanie schválených projektov bude realizované formou nenávratného finančného príspevku vo výške 100 % celkových oprávnených výdavkov z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF), konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Detský domov Kolíňany

kód projektu: 302021W740

Výška schváleného príspevku: 18 053,18 EUR

Cieľom projektu je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia a osobného motorového vozidla v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí.

V rámci projektu bude realizovaná hl. aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup osobného automobilu a podporné aktivity Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia.

Miestom realizácie projektu bude budova vo vlastníctve SR v správe CDR v obci Kolíňany, Hlavná 499, kat. územie Kolíňany, parc. č. 4/2, LV 2.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 46 miest vo výkone opatrení SPODaSK a počet podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 1.

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W740-211-27, účinná od 04.07.2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Projekt Detský domov Košická Nová Ves

kód projektu: 302021W806

Výška schváleného príspevku: 18 053,18 EUR

Cieľom projektu je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia a osobného motorového vozidla v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí.

V rámci projektu bude realizovaná hlavná aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup osobného automobilu  a podporné aktivity Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia. Miestom realizácie projektu bude budova vo vlastníctve SR v správe CDR v obci Košice - Košická Nová Ves, kat. územie Košická Nová Ves, parcela č. 815/2, LV 842.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 59 miest vo výkone opatrení SPODaSK a počet podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 1.

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W806-211-27, účinná od 13.05.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Detský domov Michalovce

kód projektu: 302021W813

Výška schváleného príspevku: 18 053,18 EUR

Cieľom projektu je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia a osobného motorového vozidla v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí.

V rámci projektu bude realizovaná hlavná aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup osobného automobilu  a podporné aktivity Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia. Miestom realizácie projektu bude budova vo vlastníctve SR v správe CDR v obci Pozdišovce č. 245, kat. územie Pozdišovce, parcela č. 674/7, LV 743.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 108 miest vo výkone opatrení SPODaSK a počet podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 1.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W813-211-27, účinná od 13.08.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Detský domov Poprad

kód projektu: 302021W827

Výška schváleného príspevku: 18 053,18 EUR

Cieľom projektu Detský domov Poprad je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia  a zakúpením motorového vozidla  v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení  v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom  a otvorenom prostredí.
V rámci projektu sa realizuje hlavná aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup motorového vozidla  a podporná aktivita Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia.
Merateľnými ukazovateľmi projektu je kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 73 miest vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1.

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W827-211-27, účinná od 04.09.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Detský domov Remetské Hámre - Podpora terénnej práce s rodinou

kód projektu: 302021W821

Výška schváleného príspevku: 18 053,18 EUR

Cieľom projektu je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia a osobného motorového vozidla v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí.

V rámci projektu bude realizovaná hlavná aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup osobného automobilu  a podporné aktivity Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia. Miestom realizácie projektu bude budova vo vlastníctve SR v správe CDR v obci Remetské Hámre č. 31, kat. územie Remetské Hámre, parcela č. 9/2, LV 501.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 80 miest vo výkone opatrení SPODaSK a počet podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 1.

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W821-211-27, účinná od 13.08.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Detský domov Spišská Belá

kód projektu: 302021W831

Výška schváleného príspevku: 10 843,83 EUR

Cieľom projektu  Detský domov Spišská Belá je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia  a zakúpením motorového vozidla  v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení  v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom  a otvorenom prostredí.
V rámci projektu je realizovaná hlavná aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup motorového vozidla  a podporná aktivita Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia.
Merateľnými ukazovateľmi projektu je kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 69 miest vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1.

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W831-211-27, účinná od 04.09.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Detský domov Štós

kód projektu: 302021W822

Výška schváleného príspevku: 18 053,18 EUR

Cieľom projektu je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia a osobného motorového vozidla v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí.

V rámci projektu bude realizovaná hlavná aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup osobného automobilu  a podporné aktivity Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia. Miestom realizácie projektu bude budova vo vlastníctve SR v správe CDR v obci Štós č. 125, kat. územie Štós, parcela č. 391/2, LV 249.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 60 miest vo výkone opatrení SPODaSK a počet podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 1.

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W822-211-27, účinná od 13.08.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Detský domov Topoľčany

kód projektu: 302021W749

Výška schváleného príspevku: 18 053,18 EUR

Cieľom projektu je podporiť výkon opatrení ambulantnou a terénnou formou zakúpením interiérového vybavenia a osobného motorového vozidla v rámci oprávnenej aktivity e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí.

V rámci projektu bude realizovaná hl. aktivita Nákup interiérového vybavenia, Nákup osobného automobilu a podporné aktivity Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia. Miestom realizácie projektu bude budova vo vlastníctve SR v správe CDR v obci Topoľčany, Kalinčiakova 4295, kat. územie Topoľčany, parcela č. 1717/2, LV 4517.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 40 miest vo výkone opatrení SPODaSK a počet podporených zariadení výkonu opatrení SPODaSK v počte 1.

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021W749-211-27, účinná od 04.07.2020

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 26.08.2020
Dátum aktualizácie: 09.09.2020

Tlačiť