Náhradné výživné: Objem pomoci sirotám a rodinám s výpadkom príjmu stúpol medziročne o 60 percent

Legislatívne zmeny v oblasti náhradného výživného, ktoré vstúpili do platnosti pred rokom, podstatne zvýšili objem pomoci poskytovaný sirotám či rodinám čeliacim čiastočnému výpadku príjmu. V januári tohto roka vyplatili úrady práce v rámci náhradného výživného takmer 800-tisíc EUR, približne o 300-tisíc EUR viac ako pred rokom. Táto podpora smerovala pre 9 657 detí.

 

Štát pomáha rodinám s deťmi a sirotám náhradným výživným v prípadoch, keď zlyhávajú zodpovedné osoby a neplnia si vyživovaciu povinnosť voči nezaopatrenému dieťaťu ako aj
v prípadoch, keď osirelé dieťa dostáva minimálny či žiadny sirotský dôchodok. V roku 2022 vstúpili v oblasti náhradného výživného do platnosti viaceré legislatívne zmeny. Ich cieľom bolo zvýšenie a zrýchlenie dostupnosti náhradného výživného pre rodiny s deťmi
a obmedzenie výpadkov vo vyplácaní výživného pri exekúcii. Okrem toho, siroty s najnižšími či žiadnymi sirotskými dôchodkami dostávajú vyššie finančné príspevky.

V januári 2022 vyplatili úrady práce náhradné výživné 4 727 poberateľom a celkovo tak podporili 7 365 detí. V júli minulého roka stúpol počet poberateľov na 4 928 a počet detí na 7 742. V januári tohto roka vyplatili úrady práce náhradné výživné 6 353 poberateľom a celkovo podporili 9 657 detí.

„Siroty s minimálnymi sirotskými dôchodkami a rodiny, ktorým nečakane vypadla podstatná časť príjmu bezpochyby patria medzi skupiny obyvateľstva, ktoré čelia najväčším výzvam pri zabezpečovaní životných potrieb. Náš rezort to vníma veľmi citlivo, a preto sme sa snažili podporiť ich a nastaviť legislatívu tak, aby sme im mohli pomôcť prekonať náročné obdobie. Výsledky sa dostavili v podobe 60-percentného medziročného nárastu objemu financií, ktorými im pomáhame. Táto suma rástla v priebehu celého minulého roka a v posledných mesiacoch pravidelne dosahuje historické maximá. Veľkosť pomoci je iba jeden z kľúčových ukazovateľov. Ďalším, nemenej dôležitým, je urýchlenie poskytovania náhradného výživného, čím sa podstatne skrátilo obdobie výpadku príjmu mnohých rodín a v prípade sirôt zacielenie väčšej podporu na ľudí s najnižšími sirotskými dôchodkami,“ vysvetľuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. 

Rozhodujúci vplyv na nárast objemu ale aj počtu podporených osôb majú podľa výskumného pracovníka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislava Bednárika legislatívne zmeny. „Do konca roka 2021 platilo, že nárok na náhradné výživne bol ohraničený príjmom oprávnenej osoby do výšky 3,3-násobku životného minima. Od roku 2022 podmienka testovania príjmov ostala, ale len v prípade poskytovania náhradného výživného ako kompenzácie za neposkytovanie sirotského dôchodku. Siroty dostávajú náhradné výživné v prípade, ak je suma sirotského dôchodku nižšia ako 0,7-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa. Aj výška výživného sa zmenila. Do konca roku 2021 bol limit 3,7-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa. Teraz je suma určená rozhodnutím súdu. Tieto legislatívne zmeny, spolu s ďalšími zmenami v prospech poberateľov dávok náhradného výživného, sa prejavili v náraste počtu poberateľov i detí, ktorých sa to týka a aj v náraste vyplatených finančných prostriedkov,“ povedal Bednárik. 

Januárové štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukázali aj to, že počet občanov Slovenskej republiky, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi mierne klesol. Celkový počet poberateľov v hmotnej núdzi stúpol z dôvodu nárastu počtu odídencov z Ukrajiny poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi. 

„Dôležité je, že už dlhšie klesá počet dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Verím, že tento pozitívny trend bude pokračovať aj vďaka nedávno spustenému projektu Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, prostredníctvom ktorého môžu úrady efektívne pomáhať aj dlhodobo nezamestnaným opäť sa „naštartovať“ a nájsť si svoje miesto na trhu práce,“ dodal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. 

Slová generálneho riaditeľa o klesajúcom počte dlhodobých poberateľov pomoci v hmotnej núdzi potvrdil aj Rastislav Bednárik. „Znižovanie počtu a podielu dlhodobých poberateľov dávky signalizuje, že dávka sa približuje svojmu účelu. Má byť dočasným nástrojom na preklenutie obdobia zlej finančnej situácie domácnosti a má pomôcť v období, keď si občania hľadajú prácu, prípadne sa zotavujú z chorobných stavov, či sa starajú o deti alebo nevládnych príbuzných,“ uzavrel pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

 

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov za január 2023:

Celkový počet poberateľov náhradného výživného: 6 353
(6 303 v decembri 2022, 4 727 v januári 2022).

Celkový počet detí, ktorým patrilo náhradné výživné: 9 657
(9 634 v decembri 2022, 7 365 v januári 2022).

Celková vyplatená suma v rámci náhradného výživného: 787 421,66 EUR
(783 957,93 EUR v decembri 2022, 494 027,81 EUR v januári 2022).

Počet poberateľov náhradného výživného z dôvodu neplatenia výživného povinnou osobou: 5 419
(5 392 v decembri 2022, 4 147 v januári 2022).

Počet detí, ktorým patrilo náhradné výživné z dôvodu neplatenia výživného povinnou osobou: 7 974
(7 977 v decembri 2022, 6 291 v januári 2022).

Vyplatená suma v rámci náhradného výživného z dôvodu neplatenia výživného povinnou osobou: 673 208,51 EUR
(671 590,03 EUR v decembri 2022, 462 169,19 EUR v januári 2022).

Počet poberateľov náhradného výživného ako náhrady za sirotský dôchodok: 934
(911 v decembri 2022, 580 v januári 2022).

Počet detí, ktorým patrilo náhradné výživné ako náhrada za sirotský dôchodok: 1 683
(1 657 v decembri 2022, 1 074 v januári 2022).

Vyplatená suma v rámci náhradného výživného ako náhrady za sirotský dôchodok: 114 213,15 EUR
(112 367,90 EUR v decembri 2022, 31 858,62 EUR v januári 2022).

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 66 146 (vrátane 9 047 cudzincov, z toho 8 810 odídencov z Ukrajiny)
(65 876 osôb v decembri 2022, vrátane 8 748 cudzincov, z toho 8 526 odídencov z Ukrajiny).

Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 689 938
(687 200 osôb v decembri 2022).

Počet poberateľov prídavkov na dieťa: 660 001
(657 929 osôb v decembri 2022).

Počet poberateľov rodičovského príspevku: 138 177
(138 080 osôb v decembri 2022).

Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 3 712
(4 131 v decembri 2022).

Viac štatistických údajov:

2023 > ÚPSVaR (gov.sk)Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 07.03.2023

Tlačiť