Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v apríli klesol. Projekty na podporu zamestnanosti pomáhajú v regiónoch

V apríli sa počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi medzimesačne znížil o 562 osôb  a dosiahol hodnotu 64 015. Medziročne, v porovnaní s aprílom 2023, klesol až o 2 936 poberateľov. V rámci projektu Právo na prvé zamestnanie už úrady práce, sociálnych vecí a rodiny odsúhlasili podporu vo výške dva a pol milióna eur.

Najviac poberateľov pomoci v hmotnej núdzi evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  v apríli 2024 v Košickom kraji (15 968), najmenej v Trenčianskom kraji (2 553). Na úrovni okresov evidovali najviac poberateľov v okrese Rimavská Sobota (3 494) a najmenej v okrese Myjava (117).

Viac ako polovicu poberateľov, celkovo 32 913 osôb, tvoria uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Najmenej takýchto uchádzačov bez práce je v Bratislavskom kraji (310), najviac v Prešovskom kraji (10 512) a Košickom kraji (9 382). 

Nedostatok pracovných príležitostí v regiónoch sa negatívne odráža na životnej úrovni ich obyvateľov. Aj to je dôvod prečo už viac ako pol roka intenzívne pripravujeme a podporujeme cielené nástroje na podporu uchádzačov o zamestnanie v regiónoch. A vidíme, že pomáhajú. Sám som sa bol presvedčiť na východnom Slovensku, konkrétne v obci Kvakovce v Prešovskom kraji, ktorá je úspešne zapojená do troch novších projektov – Právo na prvé zamestnanie, Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením a Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením 2. V obci s približne 400 obyvateľmi iba vďaka týmto trom projektom podporíme vytvorenie či udržanie 17-tich pracovných miest,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. 

Generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy dodáva, že potreby regiónov sa odzrkadľujú aj na čerpaní financií z projektov: „Príkladom je nedávno spustený projekt Právo na prvé zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od začiatku apríla do začiatku júna dohodli v rámci neho podporu vo výške približne dva a pol milióna eur. Väčšina, viac ako jeden a pol milióna, z toho pripadá na Prešovský a Košický kraj. Je naším cieľom pomáhať tam, kde treba.“ 

Cieľom projektu Právo na prvé zamestnanie je podporiť vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných. Je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne dva mesiace a ešte nemali pracovný pomer trvajúci viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. V rámci projektu sa poskytuje finančný príspevok participujúcim zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú. Rozsah uzatvoreného pracovného pomeru musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času. 

Finančný príspevok sa poskytuje na dobu 6 mesiacov jednorazovo. Ďalších 6 mesiacov je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto bez príspevku. Mesačný príspevok zamestnávateľovi sa poskytne na úhradu časti celkovej ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 1 318,53 eur mesačne. Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka je najviac 7 911,20 eur.

 

Výber zo štatistiky sociálnych dávok a ukazovateľov za apríl 2024:

  • Celkový úhrn vyplatených finančných prostriedkov v rámci sociálnych dávok (EUR): 225 921 013,11 (224 426 975,58 EUR v marci 2024; 183 117 217,38 EUR v apríli 2023). 
  • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 64 015 (64 577 osôb v marci 2024, 66 951 osôb v apríli 2024). 
  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 695 447 (694 650 osôb v marci 2024).  
  • Počet poberateľov prídavkov na dieťa: 665 650 (664 689 osôb v marci 2024). 
  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 135 104 (135 544 osôb v marci 2024).  
  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 3 672 (3 649 v marci 2024).

 

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky.html?page_id=10826Médiá

Dátum vytvorenia stránky: 06.06.2024

Tlačiť