Akou formou preukážem úradu práce, že si hľadám zamestnanie?

Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z nasledovných možných foriem predloženia dokumentov:

  1. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi,
  2. doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,
  3. potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,
  4. preukázateľné konanie vo veci začatia vykonávania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,
  5. preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti,
  6. žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo
  7. žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.

Žiadosť podľa písm. a), f) a g) sa považuje za formu osobného alebo elektronického preukazovania aktívneho hľadania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 14.01.2010
Dátum aktualizácie: 06.06.2023

Tlačiť