Skončil som zamestnanie v zahraničí, mám sa zaevidovať?

Po skončení zamestnania žiadate o zaradenie do služieb zamestnanosti a prioritne si uplatňujete nárok na dávku v nezamestnanosti v členskom štáte EU, kde ste skončili zamestnanie (informácie o dávke v nezamestnanosti a EU: 

https://www.socpoist.sk/kto-som/zamestnanec/poziadat-o-davku/ako-poziadat-o-davku-v-nezamestnanosti-po-navrate-zo

https://www.socpoist.sk/zivotne-situacie/praca-v-zahranici/navrat-z-prace-v-zahranici-ako-ziadat-o-davku-v-nezamestnanosti).

V prípade, ak máte trvalý pobyt v Slovenskej republike a naposledy ste boli zamestnaný v členskom štáte EU, podávate si žiadosť o zaradenie do služieb zamestnanosti v členskom štáte EU. Ak budete do evidencie zaradený a vznikne Vám nárok na dávku v nezamestnanosti, môžete po 4 týždňoch odo dňa zaradenia požiadať o export dávky do Slovenskej republiky, do miesta trvalého pobytu. Úrad v členskom štáte EU Vám vystaví formulár, kde bude potvrdené, že máte zachovaný nárok na dávku v nezamestnanosti a za akých podmienok. Po príchode do Slovenskej republiky si podáte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  v mieste trvalého pobytu. Žiadosť si môžete podať osobne, cez portál www.slovensko.sk s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

Od 01.07.2020 je žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie zároveň aj žiadosťou o priznanie dávky v nezamestnanosti.

Ak si žiadosť podáte do 10 kalendárnych dní odkedy prestanete byť k dispozícii úradu v členskom štáte EU, budete do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený nasledujúcim dňom po skončení vyplácania v členskom štáte EU.

Ak si podáte žiadosť v inom termíne, budete do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený dňom podania žiadosti. Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny predložíte vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní a potvrdený formulár o dávke v nezamestnanosti.

V prípade, že po skončení zamestnania v členskom štáte EU prídete späť na Slovensko, môžete si podať žiadosť o zaradenie do služieb zamestnanosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu (obvyklý pobyt je miesto, kde sa občan zdržiava a toto miesto je mimo adresy jeho trvalého pobytu) v Slovenskej republike. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný túto žiadosť prijať a rozhodnúť o zaradení/nezaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak si podáte žiadosť do 10 kalendárnych dní po skončení zamestnania budete do evidencie uchádzačov o zamestnanie po splnení zákonných podmienok zaradený nasledujúcim dňom po skončení zamestnania, ak si žiadosť podáte neskôr, budete po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podanie žiadosti. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predložíte vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorá je zároveň žiadosťou o priznanie dávky v nezamestnanosti, doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní,  doklad potvrdzujúci skončenie zamestnania v členskom štáte EU a prenosný dokument U1. Dovoľujeme si uviesť, že ak nebudete mať prenosný dokument ihneď pri podávaní žiadosti, nie je dôvod, pre ktorý by ste si nemohli podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, dokument predložíte úradu po jeho obdržaní z členského štátu EU.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti. Podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov.

V prípade, že si podáte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v mieste trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu v SR (nie v štáte EU, kde ste skončili zamestnanie), môže dôjsť k nepriznaniu dávky v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa, ktorá posudzuje, priznáva a vypláca dávku v nezamestnanosti skúma okrem splnenia základnej podmienky platenia poistenia v nezamestnanosti aj skutočnosť, či je zachované centrum záujmov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.12.2009
Dátum aktualizácie: 26.10.2023

Tlačiť