Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Informácia k novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti od 01.01.2023

V súvislosti s novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon“) si Vás dovoľujeme informovať o najdôležitejších zmenách v novele zákona:

  1. Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“)

Občan si môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ osobne, elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu.

Od 15.09.2023 t.j. odo dňa zrušenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 nie je možné podať si žiadosť elektronicky (e-mailom) a ani poštou.

  1. Zavedenie novej možnosti pre podanie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ, obvyklý pobyt

Občan si môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ v mieste trvalého bydliska, alebo v mieste, kde sa zdržuje. Obvyklý pobyt je miesto, kde sa občan zdržuje a je mimo adresy trvalého pobytu. Obvyklý pobyt občana nie je potrebné zdokladovať žiadnym listinným dokumentom, občan si ho iba uvedie v žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ.

Upozornenie:

  • obvyklý pobyt nie je možné počas vedenia v evidencii UoZ meniť - v prípade ponuky aktívnych opatrení na trhu práce (napr.: účasti na vzdelávaní, účasti na rôznych pilotných projektoch, regionálnych projektoch atď.) alebo poskytovania príspevkov z aktívnych opatrení na trhu práce (napr.: príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť) sa výška príspevkov bude odvíjať podľa krajov, resp. okresov, kde ste si podali žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ,
  • ak sa občan po zaradení do evidencie UoZ už nebude ďalej zdržiavať v mieste obvyklého pobytu, má možnosť aj napriek tejto skutočnosti si naďalej plniť povinnosti voči úradu práce, kde si podal žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ. Pozor však, ak si  nebude  môcť plniť povinnosti voči úradu, môže požiadať  žiadosťou o vyradenie z evidencie UoZ o ukončenie evidencie.
  • po vyradení z evidencie UoZ na vlastnú žiadosť si občan môže podať novú žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ až po uplynutí troch mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie.
  1. Lehota na zaradenie občana do evidencie UoZ

Lehota zaradenia pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ sa predlžuje zo 7 kalendárnych dní na 10 kalendárnych dní, t.j. ak si občan podá žiadosť napr.: po skončení zamestnania do 10 kalendárnych dní, bude po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie UoZ nasledujúcim dňom po skončení zamestnania.

  1. Nezaradenie do evidencie UoZ

Do evidencie UoZ sa nezaradí občan, ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť alebo príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť alebo príspevok v rámci projektu alebo programu,

  1. Preukazovanie hľadania zamestnania

UoZ je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania preukazovať úradu osobne alebo elektronicky podľa určenia úradu v termíne určenom úradom.

Upozornenie:

V prípade, ak má UoZ stanovený termín dostavenia sa na úrad, zaslanie elektronického preukázania hľadania zamestnania nemá vplyv na splnenie si povinnosti dostaviť sa na úrad. 

Dátum vytvorenia stránky: 29.12.2022
Dátum aktualizácie: 14.09.2023

Tlačiť