Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty





Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok na SZČ“)  môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“)  uchádzačovi o zamestnanie evidovanému na príslušnom úrade (ďalej len „UoZ“):

-  ktorý je vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace;

- ktorý je vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ;

- ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO“), ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  neskorších  predpisov;

- ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;

-  ktorý o príspevok požiada písomne;

-  ktorý bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ  písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ. Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ pre UoZ, ktorý sa pripravuje na začatie prevádzkovania SZČ.

Príspevok na SZČ poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať SZČ.

Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok. Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov sú podkladom na posúdenie komisiou vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti úradu.

UoZ po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov uzatvorí s príslušným úradom   dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať SZČ    a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období odo dňa začatia prevádzkovania SZČ, teda odo dňa účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku na prevádzkovanie SZČ.

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce (CCP), typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač o zamestnanie prevádzkovať SZČ.

Výška príspevku na SZČ od 1. januára 2021:

Výška príspevku v Eur

100 %

najviac

  60 %

najviac

    40 %

najviac

bratislavský kraj: 2,5 násobok CCP

   3 704,45

   2 222,67

   1 481,78

ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP

 4 445,34

  2 667,20

  1 778,14

ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP

    5 927,12

    3 556,27

   2 370,85

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t. j. najviac 40 % výšky príspevku poskytne úrad príjemcovi príspevku po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Za každý rok prevádzkovania SZČ, počas trojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Prvú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady v príslušnom období predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12 - mesačného prevádzkovania SZČ. Druhú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania SZČ.

Poslednú, záverečnú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady do plnej výšky (100 %) poskytnutého príspevku, predkladá príjemca príspevku do troch mesiacov po uplynutí záväzku v zmysle príslušnej dohody uzatvorenej s úradom.

Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ, v prípade poskytnutia príspevku z fondov EÚ až do 31. 12. 2028.

Na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť nie je právny nárok, je to teda fakultatívny nástroj aktívnych opatrení na trhu práce.

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok.

Príspevok sa neposkytuje UoZ, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade poskytnutia príspevku z prostriedkov Európskej únie a zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je pre poskytnutie uvedeného príspevku potrebné splniť kritériá oprávneného územia a oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu, o čom žiadateľa bližšie poinformuje miestne príslušný úrad. V rámci konkrétneho národného projektu nemožno poskytnúť príspevok žiadateľom, ktorí nie sú z oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu.

Proces súvisiaci s poskytnutím príspevku na SZČ:

Získanie informácií o podmienkach a možnostiach získania príspevku na miestne príslušnom úrade;

 • V prípade záujmu o poskytnutie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ môže si UoZ podať na úrade prihlášku na absolvovanie tejto prípravy (tlačivo poskytne úrad);
 • UoZ vypracuje podnikateľský zámer a kalkuláciu nákladov, ktoré sú povinnými prílohami k žiadosti o poskytnutie príspevku.  Následne podá žiadosť o poskytnutie príspevku na SZČ (vrátane predpísaných príloh); tlačivo poskytne úrad;
 • UoZ absolvuje test o pripravenosti na začatie podnikania;
 • Po úspešnom absolvovaní testu a podaní žiadosti o príspevok spolu s povinnými prílohami bude žiadateľ o príspevok pozvaný úradom na zasadnutie komisie úradu, ktorá posudzuje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť vypracovaného podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov;
 • V prípade kladného stanoviska komisie, kladného odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti úradu a schválenia príspevku štatutárnym zástupcom úradu, žiadateľ bude pozvaný úradom na podpísanie dohody o poskytnutí príspevku;
 • Žiadateľ - UoZ a  úrad podpíšu dohodu o poskytnutí príspevku. Žiadateľ predloží úradu doklad o začatí prevádzkovania SZČ (živnostenské oprávnenie, alebo doklad o zápise do zoznamu samostatne hospodáriacich roľníkov - SHR), v ktorom uvedený dátum začiatku podnikania musí byť neskorší, ako dátum podpísania dohody;
 • Príjemca príspevku je povinný prevádzkovať SZČ nepretržite najmenej tri roky;
 • Príjemca príspevku predloží úradu žiadosť o úhradu platby na vyplatenie prvej časti (60%) schváleného príspevku;
 • Úrad vyplatí prvú časť príspevku (60 % výšky schváleného príspevku) do 30 dní odo dňa uzatvorenia dohody s úradom;
 • Do 12 mesiacov od začiatku prevádzkovania SZČ je príjemca príspevku povinný použiť prvú časť (60%) príspevku. Najneskôr do 15 mesiacov prevádzkovania SZČ, v termíne určenom v dohode, predkladá úradu doklady o použití prvej časti (60 %) poskytnutého príspevku vrátane správy o prevádzkovaní SZČ počas 1. roka podnikania;
 • Na základe posúdenia oprávnenosti výdavkov (60 %) z poskytnutého príspevku úradom a splnenia podmienok, príjemca príspevku predloží žiadosť o úhradu platby na druhú časť schváleného príspevku;
 • Úrad poskytne druhú časť schváleného príspevku (40 %);
 • Po druhom roku podnikania, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o použití príspevku na SZČ počas druhého roka prevádzkovania SZČ;
 • Po treťom roku prevádzkovania SZČ, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá doklady o použití druhej časti (40 %) poskytnutého príspevku a správu o prevádzkovaní SZČ a o použití príspevku na SZČ počas tretieho roka podnikania;
 • V prípade nepoužitia celého príspevku je príjemca príspevku povinný vrátiť nepoužitú časť príspevku. V prípade použitia príspevku na neoprávnené výdavky, je povinný vrátiť úradu časť finančných prostriedkov použitých na neoprávnené výdavky; v prípade predčasného ukončenia, resp. prerušenia prevádzkovania SZČ počas trvania dohody je príjemca príspevku povinný vrátiť úradu alikvotnú/pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu neprevádzkovania SZČ;
 • Ak príjemca príspevku počas trojročného nepretržitého prevádzkovania SZČ nemôže zo zdravotných dôvodov prevádzkovať alebo vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, požiada v zmysle   § 19 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti  úrad o posúdenie opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania SZČ zo zdravotných dôvodov, na ktorú bol poskytnutý príspevok.


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.12.2009
Dátum aktualizácie: 10.02.2021