Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49 zákona o službách zamestnanosti

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok na SZČ“)  môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“)  uchádzačovi o zamestnanie (ďalej len „UoZ“):

-  ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace;

- ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ,

- ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO“), ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov;

- ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;

- ktorý o príspevok požiada písomne;

- ktorý bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ  písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ. Príspevok teda poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto na SZČ.

V prípade poskytnutia príspevku z prostriedkov Európskej únie a zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  je pre poskytnutie uvedeného príspevku potrebné splniť kritériá oprávneného územia a oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu, o čom žiadateľa bližšie poinformuje miestne príslušný úrad.  V rámci konkrétneho národného projektu nemožno poskytnúť príspevok žiadateľom, ktorí nie sú z oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu.

Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok (viď príloha „Žiadosť o poskytnutie príspevku“). Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov sú podkladom na posúdenie komisiou vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti.

Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ pre UoZ, ktorý sa pripravuje na začatie prevádzkovania SZČ.

UoZ po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov uzatvorí s príslušným úradom   dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať SZČ a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období od účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku na prevádzkovanie SZČ.

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce (CCP), typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač o zamestnanie prevádzkovať SZČ.

Výška príspevku na SZČ od 1. januára 2018:

 

100 %

najviac

60 %

najviac

40 %

najviac

bratislavský kraj: 2,5 násobok CCP

 

 3 126,47

 

1 875,88

 

1 250,59

ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP

 

3 751,77

 

2 251,06

 

1 500,71

ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP

 

5 002,36

 

3 001,41

 

2 000,95

 

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t. j. max. 40 % výšky príspevku poskytne úrad po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Príspevok na SZČ poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto na SZČ.

Za každý rok prevádzkovania SZČ, počas trojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Prvú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady v príslušnom období predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12 - mesačného prevádzkovania SZČ.

Druhú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania SZČ.

Poslednú, záverečnú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady do plnej výšky (100 %) poskytnutého príspevku, predkladá príjemca príspevku do troch mesiacov po uplynutí záväzku v zmysle príslušnej dohody uzatvorenej s úradom.

Na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť nie je právny nárok.

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok.

Príspevok sa neposkytuje UoZ, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ, v prípade poskytnutia príspevku z fondov EÚ až do 31. 12. 2028.

 Proces súvisiaci s poskytnutím príspevku na SZČ

 Informovať sa o podmienkach a možnostiach získania príspevku na miestne príslušnom úrade;

 • V prípade záujmu o poskytnutie prípravy na začatie podnikania podať úradu prihlášku na absolvovanie tejto prípravy (tlačivo poskytne úrad);
 • Vypracovať podnikateľský zámer a kalkuláciu nákladov, ktoré sú povinnými prílohami k žiadosti o poskytnutie príspevku;   Podať si žiadosť o poskytnutie príspevku na SZČ (vrátane predpísaných príloh); tlačivo poskytne úrad;
 • Absolvovať test o pripravenosti na začatie podnikania;
 • Po úspešnom absolvovaní testu a po podaní žiadosti o poskytnutie príspevku spolu s povinnými prílohami bude žiadateľ o príspevok pozvaný úradom na zasadnutie komisie úradu, ktorá posudzuje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť vypracovaného podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov;
 • V prípade kladného stanoviska komisie, kladného odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti úradu a schválenia príspevku štatutárnym zástupcom úradu, žiadateľ bude pozvaný úradom na podpísanie dohody o poskytnutí príspevku;
 • Žiadateľ predloží úradu doklad o začatí podnikania (živnostenské oprávnenie, alebo doklad o zápise do zoznamu SHR), v ktorom uvedený dátum začiatku podnikania musí byť neskorší, ako dátum podpísania dohody;
 • Žiadateľ a  úrad podpíšu dohodu o poskytnutí príspevku s povinnosťou najmenej trojročného nepretržitého prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti;
 • Príjemca príspevku predloží úradu žiadosť o úhradu platby na vyplatenie prvej časti schváleného príspevku;
 • Úrad vyplatí prvú časť príspevku (60 % výšky schváleného príspevku) do 30 dní od podpísania dohody s úradom;
 • Príjemca príspevku úradu predloží po 12 mesiacoch podnikania v termíne určenom v dohode, doklady o použití prvej časti (60 %) poskytnutého príspevku vrátane správy o prevádzkovaní SZČ počas 1. roka podnikania;
 • Na základe posúdenia oprávnenosti výdavkov (60 %) z poskytnutého príspevku a kladného vyjadrenia úradu, príjemca príspevku predloží žiadosť o úhradu platby na druhú časť schváleného príspevku;
 • Úrad poskytne druhú časť schváleného príspevku (40 %);
 • Po druhom roku podnikania, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o použití príspevku na SZČ počas druhého roka podnikania;
 • Po treťom roku podnikania, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá doklady o použití druhej časti (40 %) poskytnutého príspevku a správu o prevádzkovaní SZČ a o použití príspevku na SZČ počas tretieho roka podnikania;
 • V prípade nepoužitia celého príspevku je príjemca príspevku povinný vrátiť nepoužitú časť príspevku; v prípade predčasného ukončenia, resp. prerušenia podnikania počas trvania dohody je príjemca povinný vrátiť úradu alikvotnú/pomernú časť poskytnutého príspevku, časť príspevku nepoužitú na prevádzkovanie SZČ a časť príspevku použitú na neoprávnené výdavky.

  

Tlačiť