Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona č. 5/2004  Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o službách zamestnanosti)

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „SZČ“)  môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uchádzačovi o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) evidovanému na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), ktorý:

- je vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace;

- je vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov, ak v období 6  mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ;

- bude samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO“), ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v znení neskorších predpisov; alebo

- bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;

- o príspevok požiada písomne;

- bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej dva roky.

 Príspevok sa neposkytuje UoZ, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60 zákona o službách zamestnanosti.

 Na príspevok na SZČ  nie je právny nárok, je to teda fakultatívny nástroj aktívnych opatrení na trhu práce.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ  písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ. Úrad môže zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ pre UoZ, ktorý sa pripravuje na začatie prevádzkovania SZČ.

Príspevok na SZČ po splnení zákonných podmienok poskytne úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať SZČ.

Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok. Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov sú podkladom na posúdenie komisiou vytvorenou výborom pre otázky zamestnanosti úradu.

Na základe kladného stanoviska komisie úradu a odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti príslušného úradu, po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov úrad uzatvorí  s UoZ dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať SZČ a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej dva roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uvedených v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období odo dňa začatia prevádzkovania SZČ, teda odo dňa účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku dvojročného prevádzkovania SZČ.

Výška príspevku na SZČ od 1. januára 2023:

Výška príspevku v Eur

       100 %

      najviac

       60 %

      najviac

        40 %

      najviac

kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 3-násobok CCP

    5 134,83

    3 080,90

    2 053,93

kraje s priemernou MEN > ako je          celoslovenský priemer: 4-násobok CCP

    6 846,44

    4 107,86

    2 738,58

Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t. j. najviac 40 % výšky príspevku poskytne úrad príjemcovi príspevku po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Za každý rok prevádzkovania SZČ, počas dvojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku. Prvú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady v príslušnom období predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12 - mesačného prevádzkovania SZČ. Druhú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady do plnej výšky (100 %) poskytnutého príspevku predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania SZČ.

Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať SZČ, v prípade poskytnutia príspevku z fondov EÚ až do 31. 12. 2028.

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok. 

Dátum vytvorenia stránky: 10.12.2009
Dátum aktualizácie: 21.07.2023

Tlačiť