Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj - § 52

V rámci tohto aktívneho opatrenia na trhu práce úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad“) môže poskytnúť podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) obci alebo samosprávnemu kraju príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj  dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi49) (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi“), ak obec alebo samosprávny kraj o príspevok požiada.

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj je podpora udržiavania pracovných návykov a rozvoj zručností dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi, ktorý ku dňu zaradenia na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb spĺňa podmienku znevýhodnenia podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti, to znamená, že je v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej aj UoZ) najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a súčasne je na základe právoplatného rozhodnutia úradu posúdený ako občan, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi49) v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“).

Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávaním prác, ktoré sú určené na tvorbu, ochranu a udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia v obci, zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

Menšie služby pre samosprávny kraj organizované samosprávnym krajom alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj, je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávaním prác, ktoré sú určené na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a na pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov.

Rozsah vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj

Menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov.

Počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo po počas vykonávania menších služieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaný občan v hmotnej núdzi nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a).

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj je určený na úhradu časti:

  1. a) nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov v hmotnej núdzi a úhradu časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj,
  2. b) celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj,

to znamená, že príspevok sa použije na čiastočnú úhradu nákladov obce alebo samosprávneho kraja, na vyplatenú mzdu organizátora aktivačnej činnosti, ktorý je ich zamestnancom a na prislúchajúce poistné odvody hradené zamestnávateľom za tohto zamestnanca.

Výška príspevku

Maximálna výška príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti

Mesačná výška príspevku

  • najviac 7% počas prvých šiestich kalendárnych mesiacov a najviac 4% počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov na úhradu častinákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších obecných služieb pre samosprávny kraj z CCP podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj;
  • najviac 3 % z celkovej ceny prácepodľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana v hmotnej núdzi vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj, na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj.

Aktuálna reálna výška príspevku

Konkrétna výška príspevku závisí od dohodnutého počtu dlhodobo nezamestnaných občanov v hmotnej núdzi vykonávajúcich aktivačnú činnosť  (je stanovená v piatich pásmach) a na dohodnutom týždennom rozsahu vykonávania aktivačnej činnosti (20 hodín týždenne).

Príspevok na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov v hmotnej núdzi a úhradu časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním AČ a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca (CCP), ktorý organizuje AČ (organizátor)

 

príspevok na úhradu časti nákladov AČ najviac vo výške (v €)

príspevok na CCP organizátora najviac vo výške (v €)

príspevok na 1 UoZ /1 mesiac najviac vo výške (v €)

 

4 % CCP

3 % CCP

7 % CCP

1 - 25 UoZ

68,46

51,34

119,81

26 - 50 UoZ

54,80

41,10

95,90

51 - 75 UoZ

43,90

32,90

76,80

76 - 100 UoZ

35,20

26,40

61,60

101 UoZ a viac

28,20

21,20

49,40

zníženie príspevku za každú hodinu neprítomnosti

€ 3,08

€ 2,31

 

príspevok na úhradu časti nákladov na AČ najviac 7 % počas prvých šiestich kalendárnych mesiacov, najviac 4 % počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov

Právnická osoba alebo fyzická osoba predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj na tlačive, ktoré je k dispozícii na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na príslušnom úrade.

Žiadosť v písomnej podobe vrátane príloh žiadateľ predloží v jednom origináli. Žiadosť musí byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. 

Dátum vytvorenia stránky: 02.02.2023

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie