Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb

Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb

Sociálnu kuratelu zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately aj pre plnoletú fyzickú osobu, a to najmä

a) po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, alebo výkonu detencie,

b) ak je účastníkom probácie alebo mediácie podľa osobitných predpisov,

c) ak zneužíva drogy alebo je závislá od drog,

d) po zániku ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy po dovŕšení plnoletosti,

e) ak bola prepustená zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogových závislostí alebo iných závislostí,

f) po ukončení resocializačného programu,

g) ak požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie.

Osobitná pozornosť sa pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu venuje mladým dospelým (plnoletá fyzická osoba do 25 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt).

Pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v závislosti od povahy a závažnosti životnej situácie alebo problému plnoletej fyzickej osoby najmä:

a) udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s plnoletou fyzickou osobou počas výkonu trestu odňatia slobody, výkonu väzby a spolupôsobí pri jej prevýchove a riešení jej osobných problémov, rodinných problémov a sociálnych problémov, najmä pri udržiavaní a posilňovaní rodinných väzieb,

b) podieľa sa na príprave plnoletej fyzickej osoby na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby,

c) pomáha plnoletej fyzickej osobe po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, najmä pri uľahčení návratu do rodiny, pracovnom uplatnení, hľadaní bývania, hľadaní možností pokračovať v ďalšej príprave na povolanie a pri riešení osobných problémov a vzťahových problémov,

d) motivuje plnoletú fyzickú osobu k liečbe drogových závislostí a iných závislostí, udržiava kontakt s plnoletou fyzickou osobou počas liečby a následnej resocializácie v záujme podpory liečby a resocializácie,

e) pomáha plnoletej fyzickej osobe po návrate zo zariadenia na liečbu závislosti alebo z resocializačného strediska najmä pri uľahčení návratu do rodiny, riešení osobných problémov a vzťahových problémov, pracovnom uplatnení a hľadaní bývania,

f) motivuje plnoletú fyzickú osobu k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udržaniu pracovných zručností a spôsobilostí,

g) odporúča a sprostredkúva plnoletej fyzickej osobe pomoc špecializovaných inštitúcií,

h) ponúka plnoletej fyzickej osobe účasť na resocializačných programoch a iných programoch organizovaných inými orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami a akreditovanými subjektmi,

i) motivuje plnoletú fyzickú osobu k účasti v svojpomocných skupinách zameraných na riešenie osobných problémov a vzťahových problémov,

j) spolupracuje s detenčným ústavom, udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s plnoletou fyzickou osobou počas výkonu detencie, podieľa sa na príprave plnoletej fyzickej osoby na prepustenie z výkonu detencie a pomáha jej po prepustení z výkonu detencie, najmä pri uľahčení návratu do rodiny, pri riešení osobných problémov a vzťahových problémov,

k) vykonáva ďalšie opatrenia podľa tohto zákona

 

Pri poskytovaní pomoci plnoletej fyzickej osobe postupuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najmä v súčinnosti s obcou a akreditovaným subjektom.

Opatrenia sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu sa vykonávajú najmä v prirodzenom rodinnom prostredí plnoletej fyzickej osoby alebo v otvorenom prostredí, v ktorom sa obvykle zdržiava.


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.12.2009
Dátum aktualizácie: 13.05.2021

Tlačiť