Bezplatná telefonická linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o detii

Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222

Na čo slúži?

  • na zaznamenanie podozrení zo zneužívania sociálneho systému
  • na oznamovanie prípadov zanedbávania starostlivosti o deti

Príklady:

  • nelegálna práca (tzv. čierna práca)
  • súbeh vykonávania pracovnej činnosti sevidenciou uchádzačov o zamestnanie, príp. poberaním dávok v nezamestnanosti
  • duplicitné poberanie štátnych sociálnych dávok na Slovensku aj v zahraničí

Na čo neslúži?

  • na podávanie sťažností
  • na podávanie informácií
  • na podávanie podnetov voblasti pracovnoprávnych vzťahov( vznik, zmena,skončenie pracovného pomeru, nevyplatenie mzdy, nároky na dovolenku, nadčasy, stravné lístky)

Po zavolaní na linku nahrajte odkaz v dĺžke najviac dve minúty, v ktorom stručne opíšete, akým spôsobom má dochádzať k zneužívaniu sociálneho systému, či k zanedbávaniu starostlivosti o deti a uveďte presné údaje, meno, priezvisko a adresu (u firiem obchodné meno, sídlo resp. adresu prevádzky) toho, kto má takúto činnosť páchať, aby bolo možné podnet prešetriť. V prípade, že volajúci uvedie svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko a úplnú adresu), môže byť informovaný o spôsobe vybavenia jeho podnetu, ak o to požiada.

Upozorňujeme rodičov, že súčasťou rodičovských práv a povinností je aj sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin dieťaťa. Rodičovské práva a povinnosti sú budované zásadne na rovnoprávnom postavení otca a matky pri ich výkone. V prípade akýchkoľvek pochybností, rodičia majú prvoradú povinnosť sami bezodkladne vykonať všetky opatrenia na zabezpečenie zdravého psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa, ktoré im vyplývajú z ich rodičovských práv a povinností. Tieto nie je možné nahradiť podaním oznámenia na bezplatnú telefonickú linku.

 


V prípadoch, keď je ohrozený ľudský život alebo zdravie dieťaťa, je potrebné volať tiesňové číslo polície 158. Policajná linka 158 je bezplatná a je na ňu možné volať z akejkoľvek pevnej či mobilnej telefónnej stanice. Tiesňové číslo polície 158 je potrebné volať vždy, keď sa domnievate, že je páchaný trestný čin.


Deťom dokáže poskytnúť rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K, ktorú v roku 2021 zriadilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne / 7 dní v týždni. Spojiť sa s vyškolenými odborníkmi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk. Cieľom Národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K je poskytnúť deťom ohrozeným násilím krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu online dištančnou formou.

logo Viac ako ni(c)k

Každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť môže zavolať na Linku detskej istoty. Linka detskej istoty tel. č. 116 111 funguje v nepretržitej prevádzke už od roku 1996 vrátane víkendov a sviatkov. Je bezplatná, anonymná a odborne garantovaná. Jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa či mladého človeka pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii. Na Linku detskej istoty sa môžu obrátiť i dospelí - rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný.

 

Linka detskej istoty: 116 111
Linka pre hľadané deti: 116 000  
web: www.ldi.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 09.03.2012
Dátum aktualizácie: 07.12.2022

Tlačiť