Činnosť referátov poradensko-psychologických služieb

Referáty poradensko-psychologických služieb (RPPS) úradov  práce, sociálnych vecí a  rodiny  vykonávajú činnosti, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov, v nasledovných oblastiach:

V oblasti psychologického a iného odborného poradenstva vykonáva: 

 1. individuálne, párové a rodinné psychologické poradenstvo v oblasti osobnostných, partnerských, manželských, výchovných a rodinných problémov,
 2. individuálne a párové psychologické poradenstvo manželom/rodičom v procese rozvodu (rozchodu),
 3. individuálne (a skupinové) psychologické poradenstvo pre deti v rozvode rodičov (rozchode),
 4. poradenskú a psychologickú pomoc dieťaťu pri úprave styku s rodičmi po rozvode (rozchode),
 5. krízovú intervenciu pre rodiny s problémom domáceho násilia,
 6. krízovú intervenciu rodinám s problémom drogovej a inej závislosti (odborní poradcovia pre oblasť závislostí poskytujú psychologické poradenstvo jednotlivcom a rodinám s problémom drogovej a inej závislosti),
 7. základnú poradensko-psychologickú pomoc dieťaťu, rodičom a plnoletej fyzickej osobe v krízových situáciách, nešťastiach a závažných životných zmenách,
 8. psychologické poradenstvo rodičom, ktorí majú dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti (ďalej len „NRS“).

V oblasti psychologickej prípravy:

 1. pripravuje fyzické osoby na osvojenie a pestúnsku starostlivosť,
 2. aktualizuje prípravu fyzickej osoby na NRS,
 3. pripravuje dieťa na osvojenie a na pestúnsku starostlivosť (v prípade, že centrum pre deti a rodiny  nemá psychológa),
 4. vykonáva psychologickú asistenciu pri nadviazaní vzťahu medzi dieťaťom a budúcim osvojiteľom (vrátane medzištátneho osvojenia) alebo pestúnom, (v prípade ak centrum pre deti a rodiny  nemá psychológa).
 5. vykonáva prípravu fyzických osôb, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti alebo fyzickej osobe, ktorá podala návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, ak požiada o prípravu  na vykonávanie  NRS.

V oblasti psychodiagnostiky: 

 1. vykonáva psychologické posúdenie fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, za účelom
  • vyjadrenia k charakteristike osobnosti  fyzickej osoby,
  • vyjadrenia k jej predpokladom vychovávať dieťa,
  • vyjadrenia k motivácii jej záujmu  stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
  • vyjadrenia k stabilite manželského vzťahu a rodinného prostredia,
 2. vykonáva orientačné psychologické posúdenie psychického  vývinu dieťaťa pre účely poradenského procesu,
 3. vykonáva psychologické posúdenie kvality vzťahu manželov v rozvode, kvality a dynamiky vzťahov v rodine, s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa,
 4. vykonáva psychologické posúdenie napĺňania potrieb dieťaťa v záujme jeho  harmonického vývinu, vrátane zisťovania názoru dieťaťa vo veciach, ktoré sa ho týkajú (napr. v prípade rozvodu/rozchodu rodičov, pri príprave na NRS a i.),
 5. vykonáva psychologické posúdenie osobnostných predpokladov neplnoletej matky  s ohľadom na jej rodičovskú spôsobilosť,
 6. vykonáva psychologické posúdenie uchádzačov o zamestnanie v rámci výberových konaní na požiadanie osobného úradu, v prípade, že nie je zabezpečený psychológ so špecializáciou v pracovnej a organizačnej psychológii.

 

Dátum vytvorenia stránky: 23.04.2010
Dátum aktualizácie: 09.11.2021

Tlačiť