Činnosť referátov poradensko-psychologických služieb

Referáty poradensko-psychologických služieb (RPPS) oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  (OSPODaSK)  úradov  práce, sociálnych vecí a  rodiny  vykonávajú činnosti  podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sú to činnosti  v nasledovných oblastiach:

 • v oblasti rozvodovej a porozvodovej (podľa § 11 Z. z. č. 305/2005),             
 • v oblasti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych   vplyvov, ktoré obmedzujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby (podľa § 11 Z. z. č. 305/2005),
 • náhradná rodinná starostlivosť (NRS) (podľa § 38 Z. z. č. 305/2005),
 • ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine  (podľa § 53 Z. z. č. 305/2005). 

 

Odborná činnosť RPPS

a)      činnosti v oblasti psychologického a iného odborného poradenstva:

 • individuálne a párové poradenstvo v oblasti osobných, partnerských, manželských, výchovných a rodinných problémov,
 • individuálne a párové poradenstvo manželom/rodičom v procese rozvodu,
 • individuálne (a skupinové) poradenstvo pre deti v rozvode rodičov,
 • poradenská a psychologická pomoc dieťaťu pri úprave styku srodičmi po rozvode,
 • orientačné psychologické poradenstvo rodine s problémom domáceho násilia,
 • orientačné psychologické poradenstvo rodine s problémom drogovej a inej závislosti,
 • základná poradensko-psychologická pomoc dieťaťu, rodičom a plnoletej fyzickej osobe v krízových situáciách, nešťastiach a závažných životných zmenách,
 • psychologické poradenstvo rodičom, ktorý majú dieťa v NRS,
 • uplatňovanie niektorých psychoterapeutických a relaxačných metód v poradenskom procese, napríklad: uplatňovanie psychologickej facilitácie spôsobom emocionálneho a racionálneho vstupu do emocionálneho a mentálneho sveta klienta alebo systému vzťahov medzi partnermi, manželmi, rodičmi, facilitovanie pozitívnej zmeny, rastu, sebapoznania a schopnosti riešiť problémy, robiť rozhodnutia,  uplatňovanie tzv. psychologického projektovania - spoločne s klientom hľadanie možnosti osobnej alebo vzťahovej pozitívnej zmeny, rozvoja postojov, hodnôt a ciest riešenia pomocou imaginácie a hypotetického uvažovania klienta, posilňovanie sebaúcty, uplatňovanie psychologickej podpory, empatickej reflexie potrieb, očakávaní a pocitov,  v práci s párom - vyvažovanie partnerského vzťahu, harmonizovanie roly muža a ženy, otca a matky, podporovanie vzájomného vciťovania, chápania a vyjadrovania vzájomných očakávaní a túžob,

b)     činnosti v oblasti psychologickej prípravy:

 • príprava fyzických osôb na osvojenie a pestúnsku starostlivosť,
 • príprava fyzických osôb pre výkon zabezpečovania ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a výchovného opatrenia v profesionálnej rodine,
 • príprava dieťaťa na osvojenie, na pestúnsku starostlivosť (v prípade, že detský domov nemá psychológa),
 • psychologická asistencia pri nadviazaní vzťahu medzi dieťaťom a budúcim osvojiteľom, (vrátane medzištátneho osvojenia) a pestúnom (v prípade ak detský domov nemá psychológa),

c)      činnosti v oblasti psychodiagnostiky:

 • výkon psychologického posúdenia fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, za účelom: vyjadrenia k charakteristike osobnosti fyzickej osoby, vyjadrenia k jej predpokladom vychovávať dieťa, vyjadrenia k motivácii jej záujmu stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vyjadrenia k stabilite manželského vzťahu a rodinného prostredia,
 • výkon orientačného psychologického posúdenia a poskytovania informácií o psychickom vývine dieťaťa na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany,
 • výkon orientačného psychologického zhodnotenia nadväzovania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom o NRS vrátane uvedenia názoru na vývoj tohto vzťahu,
 • výkon orientačného psychologického posúdenia kvality vzťahu manželov v rozvode, kvality  a dynamiky vzťahov v rodine, s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa,
 • výkon orientačného psychologického posúdenia napĺňania potrieb dieťaťa vzáujme jeho harmonického vývinu, vrátane zisťovania názoru dieťaťa vo veciach, ktoré sa ho týkajú (napr. v prípade rozvodu rodičov, pri príprave na NRS, a i.),
 • výkon orientačného psychologického posúdenia osobnostných predpokladov neplnoletej matky s ohľadom na jej rodičovskú spôsobilosť.

 

Dátum vytvorenia stránky: 23.04.2010
Dátum aktualizácie: 21.02.2012

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac