Oznamovanie protispoločenskej a korupčnej činnosti

Protispoločenská činnosť

Pre podanie oznámenia, v ktorom sú uvedené skutočnosti, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti (vrátane korupčnej činnosti), o  ktorých sa dozvedel občan alebo zamestnanec Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie,  podľa § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je k dispozícii:

  • verejná emailová schránka antikorupcia@upsvr.gov.sk prístupná nepretržite
  • prijímanie poštových zásielok na adresu: Ústredie PSVR, Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava s označením "PROTISPOLOČENSKÁ ĆINNOSŤ" alebo "ANTIKORUPCIA".

Oznámenia možno podať aj anonymne.

Pod inou protispoločenskou činnosťou sa rozumie aj:

  • nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky na pracovisku,
  • konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť a je spravidla základom trestnej činnosti (napr. nadmerné požívanie alkoholických nápojov, agresívne správanie, vandalizmus)
  • podozrenie z porušovania postupov a pravidiel, ktoré môže viesť ku korupcii alebo odôvodnené podozrenie na korupčné konanie zamestnancom Ústredia PSVR
  • odvetné konanie voči oznamovateľovi podozrenia na korupciu

Elektronická adresa neslúži na podávanie sťažností, petícii podľa osobitných predpisov, ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).

Pre oznámenie takéhoto konania, trestného činu, môžete kontaktovať priamo:


Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
Národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava
http://www.minv.sk/?NAKA   

Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava
antikorupčná linka: 02/208 37 444
e-mail: korupcia@genpro.gov.sk
www.genpro.gov.sk 

Na základe svojho rozhodnutia môže zamestnanec podať zamestnávateľovi aj oznámenie, v ktorom oznámi závažnú protispoločenskú činnosť bez obáv z odvetného konania voči oznamovateľovi. V tejto súvislosti povinnosťou zamestnancov je oznámiť alebo prekaziť trestný čin v zmysle osobitných predpisov (§ 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov). 

Dátum vytvorenia stránky: 07.01.2021
Dátum aktualizácie: 05.04.2022

Tlačiť