Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

V oblasti sociálnych vecí vykonáva štátnu správu na úseku :

 • štátnych sociálnych dávok
 • sociálnej pomoci
 • poradensko-psychologických služieb
 • sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

V oblasti služieb zamestnanosti vykonáva štátnu správu v nasledovných oblastiach:

 • evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie
 • evidencia voľných pracovných miest
 • sprostredkovanie vhodného zamestnania
 • poskytovanie poradenských služieb
 • vzdelávanie a príprava pre trh práce
 • implementácia aktívnych opatrení na trhu práce
 • zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov
 • prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu

Novou stratégiou podpory rastu zamestnanosti na základe reformy sociálneho systému a trhu práce sa zmenil aj právny rámec na poskytovanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce a východiská pre poskytovanie príspevkov na ich realizáciu.

Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 2. 2004 a jeho novelizácia v podobe zákona č. 573/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vytvorila podmienky obligatórnosti väčšiny nástrojov aktívnej politiky trhu práce a taktiež zaviedol aj diferencovanú výšku príspevkov v závislosti od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci, miery nezamestnanosti v okrese a ďalších špecifických požiadaviek v závislosti od nástroja aktívnej politiky trhu práce. Prehľad príspevkov na nasledovné aktívne opatrenia na trhu práce:

 • Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie (UoZ) a záujemcu o zamestnanie (ZoZ)
 • Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
 • Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
 • Príspevok na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
 • Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
 • Príspevok na aktivačnú činnosť
 • Príspevok na dochádzku za prácou
 • Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti Príspevok na činnosť pracovného asistenta Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

Na poskytovanie uvedených príspevkov, s výnimkou vzdelávania pre trh práce uchádzača o zamestnanie a vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca, je po splnení podmienok ustanovených uvedeným zákonom právny nárok , čo znamená, že každý UoZ, resp. zamestnávateľ po podaní príslušnej žiadosti a za predpokladu splnenia ostatných podmienok konkrétne ustanovených podľa jednotlivých nástrojov, príspevok aj dostane.

Všeobecne je potrebné zdôrazniť, že výška príspevkov a dĺžka ich poskytovania na jednotlivé nástroje nie je rovnaká vo všetkých okresoch SR ale je závislá od príslušnosti okresu k typu regiónu z hľadiska podielu hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa na hodnote HDP na obyvateľa Európskej únie v priemere za posledné tri roky meraného v parite kúpnej sily. Taktiež je závislá na výške priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v danom okrese v porovnaní s celoslovenskou priemernou mierou nezamestnanosti za predchádzajúci kalendárny rok a v niektorých nástrojoch aj od toho, či je vytvárané pracovné miesto obsadzované UoZ znevýhodneným na trhu práce (napr. dlhodobo nezamestnaný občan, občan starší ako 50 rokov, občan mladší ako 25 rokov - absolvent školy, občan, ktorý je rodič alebo osoba podľa osobitného predpisu starajúca sa o tri a viac detí, alebo osamelý občan starajúci sa o dieťa). Dôležitým faktorom pre uplatnenie konkrétneho nástroja je i dĺžka vedenia UoZ v evidencii. Všetky uvedené podmienky sú bližšie špecifikované vo vykonávacom predpise - Vyhláške MPSVR SR č. 44/2004 Z. z. v znení Vyhlášky MPSVR SR č. 192/2004.

Žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov sa predkladajú a príspevky poskytujú územne príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v závislosti na tom, kde je UoZ vedený v evidencii, resp. kde sa pracovné miesta vytvárajú alebo kde sa vykonávajú dobrovoľnícke práce v prípade aktivačnej činnosti.

Informácie o možnostiach poskytovania širokej škály finančných príspevkov a o ich nároku, ako aj poskytovanie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb pri hľadaní zamestnania na domácom alebo zahraničnom trhu práce, služieb odborného poradenstva pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov, informácií o poskytovaní štátnych sociálnych dávok a službách sociálnej pomoci získate na každom zo 46-tich úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Navštívte alebo telefonicky kontaktujte oddelenie informačno-poradenských služieb úradov PSVR, ktoré Vám sprostredkujú všetky dôležité informácie, ktoré budete potrebovať k rýchlemu prijatiu Vašich rozhodnutí vo vzťahu k povolaniu, zamestnaniu alebo získaniu príspevku.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.06.2012
Dátum aktualizácie: 28.03.2022

Tlačiť