Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Oznamovanie protispoločenskej a korupčnej činnosti

Ako môžete podať oznámenie o podozrení zo správania, ktoré môže viesť k protispoločenskej činnosti/ korupčnej činnosti:

Takéto oznámenie o činnosti, o  ktorých sa dozvedel občan alebo zamestnanec ústredia práce v súvislosti s výkonom jeho zamestnania, postavenia alebo funkcie môže podľa § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať:

  • emailom na verejnú emailovú schránku prístupnú nepretržite:antikorupcia@upsvr.gov.sk 
  • poštovou zásielkou na adresu: Ústredie PSVR, Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava s označením "PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ" alebo "ANTIKORUPCIA".

Oznámenia možno podať aj anonymne.

Čo sa rozumie pod protispoločenskou činnosťou:

  • nelegitímne, neetické alebo nezákonné praktiky na pracovisku,
  • konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť a je spravidla základom trestnej činnosti (napr. nadmerné požívanie alkoholických nápojov, agresívne správanie, vandalizmus)
  • podozrenie z porušovania postupov a pravidiel, ktoré môže viesť ku korupcii alebo odôvodnené podozrenie na korupčné konanie zamestnancom Ústredia PSVR
  • odvetné konanie voči oznamovateľovi podozrenia na korupciu

Odvetné konanie voči zamestnancovi, ktorý podáva takéto oznámenie:

Na základe svojho rozhodnutia môže zamestnanec podať zamestnávateľovi oznámenie, v ktorom oznámi závažnú protispoločenskú / korupčnú činnosť bez obáv z odvetného konania voči oznamovateľovi. V tejto súvislosti povinnosťou zamestnancov je oznámiť alebo prekaziť trestný čin v zmysle osobitných predpisov (§ 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov).

Na čo neslúži táto emailová schránka:

Elektronická adresa neslúži na podávanie sťažností, petícii podľa iných osobitných predpisov, ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).

Kto je kompetentný vyšetrovať podozrenia z páchania trestnej korupčnej činnosti:

V prípade nahlásenia podozrenia na konkrétne trestné korupčné alebo iné správanie ministerstvám, Úradu vlády SR alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy, tieto inštitúcie podozrenia posudzujú a interne preverujú, ale nemôžu ich vyšetrovať, preto ich postupujú orgánom činným v trestnom konaní, na ktoré sa môžete so svojim podozrením obrátiť aj priamo:

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
Národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava
http://www.minv.sk/?NAKA   

Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava
antikorupčná linka: 02/208 37 444
e-mail: korupcia@genpro.gov.sk
www.genpro.gov.sk 

Zoznam všetkých inštitúcií Slovenskej republiky proti korupcii, ktoré môžete kontaktovať. [ PDF] 

Dátum vytvorenia stránky: 07.01.2021
Dátum aktualizácie: 02.08.2022

Tlačiť