Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Certifikácia systému manažérstva kvality na ÚPSVR podľa EN ISO 9001:2015

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny úspešne prešlo Certifikačným auditom.

Slávnostné odovzdanie certifikátu systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015 bolo realizované na ÚPSVR v Bratislave 19. septembra 2023. Certifikát bol slávnostne odovzdaný riaditeľom certifikačného orgánu CERTICOM, s.r.o Ing. Marekom Krajčovom do rúk generálneho riaditeľa ÚPSVR. Certifikácia systému manažérstva kvality je platná pre oblasti služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny, koordinácia výkonu štátnej správy v celom rozsahu pôsobenia ÚPSVR.

„Implementácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 v organizácii a zlepšovanie systému manažérstva pomôže zefektívňovať nastavené procesy a dosahovať plánované ciele a úlohy, ktoré sú kladené na ústredie zákonom, nadriadeným orgánom alebo iným ústredným orgánom štátnej správy. Implementovaný systém manažérstva kvality a z neho vyplývajúce procesné riadenie prispieva k zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb a tiež k informovaniu zainteresovaných o zvyšovaní kvality všetkých vykonávaných činností,“ uviedol generálny riaditeľ ÚPSVR.

Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 sa zrealizovala v rámci národnému projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorého prijímateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (www.reformuj.sk). Projekt priamo nadväzuje na plnenie cieľov Stratégie Európa 2020, ktorá deklaruje, že stratégiu rastu na národnej, respektíve európskej úrovni je možné implementovať len s podporou kvalitnej a efektívne fungujúcej verejnej správy a na Národný program kvality SR – Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021. 

Dátum vytvorenia stránky: 07.01.2021
Dátum aktualizácie: 23.04.2024

Tlačiť